English Russian Ukrainian
Banner
Смирнов Ігор Георгійович
There are no translations available.

sig2013

Економіко-географ

Професор кафедри країнознавства та туризму,

доктор географічних наук

Народився 27 вересня 1946 р. у м. Кам’янцеві-Подільському Хмельницької області.

У 1973 р. закінчив з відзнакою географічний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка за фахом економіко-географ, викладач географії.

У 1973–1997 рр. працював в Київському державному торговельно-економічному інституті (з 1994 р.- університет) асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри зовнішньоекономічної діяльності, заступником декана факультетів обліково-фінансового та економіки, менеджменту, права. З 1997 р. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Територіально-економічні зв'язки промисловості та торгівлі та їх вдосконалення (на прикладі виробництва та споживання тканин в Україні)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник – академік АН України  М.М. Паламарчук).

У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Логістичний напрям у суспільній географії: теорія і практика досліджень» за спеціальністю 11.00.02. – економічна та соціальна географія. З 2007 року – професор кафедри країнознавства та туризму.

Підготував двох кандидатів наук

Наукові інтереси: географія світового господарства, геологістика, територіальні транспортно-логістичні системи, логістика туризму, митна логістика, агрологістика, міжнародна логістика, міжнародний туристичний бізнес, географія транснаціональних корпорацій в туризмі.

Автор та співавтор понад 800 наукових праць, у тому числі 20 навчальних посібників та монографій.

Основні наукові праці: «Розміщення виробництва непродовольчих товарів в Україні» (1992), «Розміщення виробництва продовольчих товарів в Україні» (1993), «Логістика: просторово-територіальний вимір» (2004), «Світове господарство в умовах глобалізації» (2006, співавтор), «Бізнесові основи міжнародного туризму» (2007), «Логістика туризму» (2009), «Географія світового господарства (з основами економіки)» (2011), «Міжнародна логістика» (2012).

Читає курси: «Міжнародний туристичний бізнес», «Основи геолог істики», «Логістика туризму», «Міжнародна логістика», «Географія транснаціональних корпорацій в туризмі».

Відзначений грамотами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського національного університету культури та мистецтв.

Геопросторові рівні логістичних систем та чинники їх формування

Логістика як новітній науково-практичний напрям характеризується чітко вираженими регіональними проявами, важливість аналізу яких визнається  в логістичних джерелах, проте майже не знаходить відображення в логістичній літературі. Тому наукові джерела та публікації з цієї проблеми є нечисленними і не мають поки що системного характеру. Метою статті є розкриття закономірностей, засад і особливо чинників територіальної організації логістичних систем на всіх регіональних рівнях логістичної діяльності. читати далі

Європейський досвід агрологістики (на прикладі Голландії)

Розглянуто європейський досвід агрологістики на прикладі Голландії. Проаналізовано ключові принципи урядової програми “Бачення  агро логістики” та основні проекти “Платформи агрологістики” які виконуються в даний час. читати далі

Ефективне фінансове стимулювання в ланцюгах поставок

Розкрито сутність фінансових стимулів у логістичних системах, зокрема в ланцюгах поставок. Виявлено причини виникнення проблем неузгодженості фінансових стимулів у ланцюгах поставок та показано їхній вплив на ефективність логістичних систем. Запропоновано шляхи вирішення проблем фінансового стимулювання учасників ланцюгів поставок, а також заходи з попередження виникнення подібних ситуацій. Розглянуто відповідні приклади з української та міжнародної логістичної практики.читати далі

Логістична оцінка туристичних чудес світу та України

Виконано логістичну оцінку класичних та нових туристичних див світу, а також «семи чудес України», враховуючи їхні транспортно-дорожні, торгівельно-складські, митні та інші функції, які з сучасної точки зору можна віднести до логістичних. читати далі

Логістика фінансово-банківських послуг: регіональний вимір

Виявлено сутність та особливості фінансово-банківської логістики як складової логістики послуг. Розкрито основні поняття логістики послуг, охарактеризовано об’єкт дослідження (головний потік) фінансово-банківської логістики – грошовий потік. Останній по відношенню до банківської сфери розглянутий через регіональні баланси формування та використання фінансових ресурсів банками.читати далі

Логістика ресурсної бази туризму в контексті його сталого розвитку

У статті розкрито важливість сутність, підходи та конкретні методи логістичної оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів, що в сукупності становить зміст логістики ресурсної бази туризму – важливого складника компонентної структури логістики туризму. читати далі

Логістика утилізації відходів: польський досвід

Значення реверсивної логістики або логістики утилізації відходів для муніципальної сфери України важко перецінити. Так, в муніципалітетах Фінляндії існує особлива ієрархія сортування відходів та цикли їх переробки: перший цикл – профілактика , другий – утилізація, третій – використання енергії, що отримується  в процесі переробки відходів, четвертий - їх безпечне захоронення. читати далі

Україна та єврологістика: новітні напрямки інтеграційної співпраці

Однією з важливих складових та підстав процесів евроінтеграції є євро логістика, тобто створення єдиної сучасної транспортно-логістичної інфраструктури країн-учасників Європейського союзу. З недавнім розширенням ЄС до 27 членів це завдання отримало новий значно ширший географічний формат. З іншого боку транспортно-логістичні проекти Євросоюзу підійшли безпосередньо до українського кордону, в багатьох з них Україна вже нині бере активну участь. читати далі