English Russian Ukrainian
Банер
Випуск 17 Друк E-mail
titul17
h
ЗМІСТ
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS
І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ
І. ГЕОГРАФИЯ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
I. GEOGRAPHY OF RECREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED ISSUES
3
9
16
23
28
35
43
48
55
62
69
75
82
87
93
100
107
122
132
139
144
151
157
160
165
169
ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА
ІІ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕНОЙ ГЕОГРАФИИ И СТРАНОВЕДЕНИЯ
ІІ. REGIONAL AND HUMAN GEOGRAPHY: TOPICAL ISSUES
174
178
186
196
202
209
218
225
233
238
247
258
266
IІІ. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
IІІ. ЕСТЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФАЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
IІІ. NATURAL GEOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE
274
280
285
291
299
305
311
ЮВІЛЕЇ
ЮБИЛЕИ
JOBILEE
319
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
ВЕДОМОСТИ ПРО АВТОРОВ
INFORMATION ABOUT AUTHORS
321
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
COLUMN OF REVIEWER
326

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Антоненко Володимир Степанович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.

Афанасьєв Олег Євгенович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної та економічної географії, геолого-географічний факультет, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Барановська Ольга Віталіївнакандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії, Ніжинський державний університет.

Бікман Олена Олександрівна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Безпалько Яна Віталіївна – студентка 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Боблях Сергій Ростиславович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри розробки родовищ корисних копалин, Національний університет водного господарства та природокористування.

Бойченко Світлана Григорівна – доктор географічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Інститут геофізики ім. Субботіна С.І. Національної академії наук України.

Брик Степан Дмитрович – асистент кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Бугрій Олена  Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри економічної і соціальної географії та методики викладання, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ  «Криворізький національний університет».

Воловик Володимир Миколайовичкандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії, природничо-географічний факультет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Воронін Ігор Миколайович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, Севастопольський економіко-гуманітарний інститут, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Воронінa Ганна Борисівна – старший викладач кафедри туризму, Севастопольський економіко-гуманітарний інститут, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Гавриленко Олена Петрівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії та геоекології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гавриленко Катерина Олександрівна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гайдаєнко Катерина Дмитрівна – студентка 4 курсу  кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ганжа Ольга Миколаївна – викладач кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний Авіаційний Університет.

Гебекова Аджабике Набивна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения Дагестанского института повышения квалификации педагогических кадров.

Дмитрук Олександр Юрійович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Дмітрієв Сергій Віталійович – студент 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Доан Павло Ванович – студент 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Добиш Микола Петрович – студент 4 курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Жураєва Карина Аліжонівна. – аспірантка кафедри економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Заваріка Галина Михайлівна – кандидат географічних наук, старший викладач, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Закутинська Ірина Іванівна – асистент кафедри географії та природознавства, Педагогічний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Зараховський Олександр Євгенович – аспірант, асистент кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.

Єрмаков В’ячеслав Володимирович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства, історичний факультет, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Йосипова Наталія Іванівна асистент кафедри географія і природознавства, Педагогічний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Калько Андрій Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин, механіко-енергетичний факультет, Національний університет водного господарства та природокористування.

Каркальова Поліна Ігорівна – аспірантка кафедри політичної економії, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.

Кириленко Світлана Сергіївна – студентка 5 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кіптенко Вікторія Костянтинівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковалевич Людмила Володимирівна – студентка 4 курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кононенко Тетяна Вікторівна – студент 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Корнілова Наталія Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.

Корнілова Владислава Володимирівна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.

Косяк Діана Святославівна – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, факультет водного господарства, Національний університет водного господарства та природокористування.

Креховецька Інна Володимирівна – аспірантка кафедри географії та природознавства, Педагогічний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Кулініч Марина Тарасівна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Любіцева Ольга Олександрівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Мальська Марта Пилипівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Мечковская Ольга Александрова – кандидат географических наук, заведующий кафедрой непрерывного образования в туризме, факультет повышения квалификации и переподготовки кадров, Институт туризма, Белорусский государственный университет физической культуры.

Пацюк Вікторія Сергіївна – кандидат географічних наук, асистент кафедри фізичної географії та геології, географічний факультет, Криворізький державний педагогічний університет.

Пелех Юрій Володимирович – доктор педагогічних наук, професор,  проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука.

Романів Андрій Степанович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і туризму, природничо-географічний факультет, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.

Романів Оксана Яківна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії і туризму, природничо-географічний факультет, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука.

Рутинський Михайло Йосипович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Рябоконь Олена Вікторівна – студентка магістратури, природничо-географічний факультет, Ніжинський державний університет.

Сировець Сергій Юрійович – асистент кафедри  країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Сливка Роман Радиславович – кандидат географічних наук, доцент, доцент

кафедри географії і природознавства, Педагогічний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Сливка Любов Василівна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри українознавства, стоматологічний факультет, Івано-Франківський національний медичний університет.

Смирнов Ігор Георгійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Старожук Альона Олександрівна – студентка 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Стафійчук Валентин Іванович – кандидат географічних наук, докторант кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Третяков Олександр В'ячеславович – магістр 2 року навчання кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Устименко Леся Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.

Цегельник Юлія Олександрівна – аспірантка кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.

Ханмагомедов Ханмагомед Лязимович – доктор географических наук, профессор, профессор кафедры физической географи, ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет», почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Дагестан.

Холоденко Вікторія Святославівна – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування.

Шевчук Олексій В’ячеславовичаспірант кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Яценко Борис Павлович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

В черговому науковому збірнику «Географія та туризм» №17 вміщено 46 статей, які об’єднанні у три рубрики.

В першій рубриці «Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання» міститься 26 статей. Викликають інтерес публікації, присвячені типізації дестинацій, моделям розвитку туризму в Україні та світі, туристичним кластерам. Ряд матеріалів висвітлює питання регіонального розвитку туризму в Україні, стан її готельної інфраструктури  напередодні Євро-2012, розвиває уявлення про рекреаціїно-туристькі ресурси країн Європи та Азії.

В рубриці «Актуальні проблеми суспільної географії та країнознавства», яка об’єднує 13 статей. Привертають увагу публікації присвячені аналізу транзитного потенціалу України, територіальні організації агрологістичних систем.

Рубрика «Природнича географія: теорія та практика», яка об’єднує  7 статей, розглядає питання впливу суспільства на природні ландшафти. Значна увага приділена питанням характеристиці та структурі природних комплексів.

В матеріалах збірника наводяться висновки ти практичні рекомендації, що сприятимуть впровадженню результатів досліджень. В цілому, збірник «Географія туризму» №17 є подальшим кроком на шляху пізнання географічної дійсності.

 

 

 

Бейдик О.О., доктор географічних наук,

професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка