English Russian Ukrainian
Банер
Випуск 13 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Субота, 28 січня 2012 11:25

tityl_13

Зміст

CONTENTS

І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ
I. GEOGRAPHY OF RECREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED ISSUES
Бейдик О.О. Некрополь Сан-мікеле (Венеція) та слов'янсько-італійські культурні зв'язки
Beydik O.O. The necropolis of the Saint-mikele (Venice)  and slovyano-italian cultural connections
3
Смирнов І.Г. Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»: давньоримський слід
Smyrnov S.G. National historical and architectural preserve «Kamianets-Podilski»: old Roman roots
9
Петрина Н.В., Третяк І.В. Національні парки Італії: територіальна організація мережі та особливості рекреації і туризму
Petrina N.V., Tretyak I.V. National parkas of Italy: territorial organization of network and feature of rekreation and tourism
13
Carfagna Elio Le nuove tendenze nella preparazione professionale nel settore turistico in Italia
20
Coendo Elisabetta Rolando Italia – Ucraina: collaborazione nel settore turistico
24
Мішель Дюфор Презентація арт-бутік готелю «Casa Illica» як складової нового формату організації індивідуальних турів
Michelle Dufor Presentation of art-butik hotel of «Casa Illica» as a constituent of new format of organization of individual tours
26
Пономаренко О.В. Формування лінгво-країнознавчої компетенції  сучасного туриста як перспективний напрям і невіддільна складова розвитку міжнародного туризму
Ponomarenko O.V. Forming of lingvo-regional study of jurisdiction of modern tourist as perspective direction and inseparable constituent of development of international tourism
28
Шпарага Т.І., Стахурська І.О. Сфера гостинності Італії
Shparaga T.I., Stahurska I.O. Sphere of hospitality of Italy
30
Скорченко Ю.А., Цехош С.В., Цехош И.В. Культурный туризм как форма трансграничного сотрудничества
Skorchenko Y.А., Tsekhosh S.V., Tsekhosh I.V.  Cultural tourism as a form of cross-border cooperation
36
Холодова О.О. Ціннісні аспекти комунікації в сфері маркетингу туризму
Holodova O.O. Value aspects of communication in the field of tourism marketing
44
Гуцол А.В. Таймшер як клубна форма володіння відпочинком
Gutsol A.V. Timeshare as a club form of the rest possession
51
Новикова В.І. Види туризму та його інфраструктура: теоретичні питання і стан в Україні в контексті проведення футбольного чемпіонату Євро–2012
Novykova V.I. Kinds of tourism and its infrastructure: theoretical issues and current state in Ukraine in the context of carrying out Euro-2012
55
Радченко О.М. Волонтерський рух та ЄВРО-2012 в контексті іміджу України
Radchenko O.M. Movement of volunteers and EURO-2012 in the context of Ukraine image
61
Логвин М.М., Шуканов П.В. Сакральні ландшафти України як об’єкт туризму
Logvin M.M., Shukanov P.V.Sakral landscapes of Ukraine as object of tourism
64
Кочеткова І.В. Соціо-функціональна класифікація рекреаційних ландшафтів
Kochetkova I.V. Social and functional classification of recreational landscapes
69
Підлісецька І.О. Розробка системи умовних позначень об’єктів історико-культурної спадщини для туристичних карт
Pidliseckay I.O. System of symbols of objects of historical and cultural heritage for tourist maps
73
Зацепин С.В. Проблемы развития внутреннего туризма на примере Самарской области
Zacepin S.V. The issues of the local tourism development of the example of Samara region
81
Поплавська І.В. Державна політика у готельній сфері напередодні ЄВРО-2012
Poplavskay I.V. Public policy in the hotel area on the eve of EURO-2012
85
Пацюк В.С. Індустріальні об’єкти України як перспективні туристичні дестинації ЄВРО-2012
Pacyuk V.S. Industrial objects as tourist destination in the context of EURO-2012 in Ukraine
90
Владімірова Є.М. ЄВРО 2012: крок до розвитку ділового туризму в Україні
Vladimirova E.M. EURO 2012:  the step towards business travel development in Ukraine
95
Топіха О.Ю. Регіональні проблеми підготовки до Євро-2012
Topicha O.Y. Regional problems of Euro 2012
100
Растворова М.О., Мацюк О.В. Запорізька область: аналіз та пропозиція альтернативних видів туризму як нових напрямків розвитку регіону і в контексті проведення «Євро-2012»
Rastvorova M.O., Macyuk O.V. Zaporozhye region: analysis and proposal of alternative tourism as new areas of regional development and in the context of having “Evro-2012”
105
Засєдка І.В. Можливості розвитку велосипедного туризму в контексті Євро-2012
Zasedka I.V. Opportunities for development of cycling tourism in the context of Euro 2012
111
Рудая М.А.  Євро-2012 як перспектива  покращення туристичного іміджу України
Rudaya M.A. EURO-2012 as the perspective of ukranian touristical image improving
116
Маринич К.О. Напрямки розвитку транспортної інфраструктури україни в умовах підготовки до ЄВРО-2012
Marunich K.O. The main directions in development of Ukraine's transport infrastructure in terms of preparation for EURO-2012
120
Заточна Ю.В. Перспективні напрямки розвитку туризму в Чилі
Zatochna Y.V. Future directions of tourism development in Chile
124
Дмитрієва К.Є. Наукові засади територіальної організації ресторанного господарства в ринкових умовах
Dmitrieva K.E. Scientific bases of the territorial organization of restaurant facilities in market conditions
129
Маденко О.В. Козацькі маршрути як складова позитивного туристичного іміджу України
Madenko A.V. Cossack routes as part of a positive tourist image of Ukraine
134
Тертична Ю.В. Сакральна архітектура України як об’єкт туризму
Tertychna Y.V. Sacred architecture of Ukraine as object of tourism
139
Петровська К.В. Рекреація і туризм для людей з обмеженими фізичними можливостями
Petrovskay K.V. Rekreation and tourism  for people with the limited physical possibilities
145
ІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ
ІІ. INFORMATIVE AND SKILLED PROVIDING OF TOURISM
Вишневська О. О., Парфіненко А. Ю., Сідоров В.І. Проблеми підготовки навчальної літератури з туристичного країнознавства
Vishnevska O.O., Parfinenko A.Y.,Sidorov V.I. Problems of preparation of educational literature are from tourist country study
150
Малярчук П.М., Дунаєвська О.Ф., Козловський О.Ю., Світельський М.М. Підготовка бакалаврів за програмою «екологічний туризм» в Житомирському національному агроекологічному університеті
Malyarchuk P.M., Dunaevska O.F., Kozlovskiy, Svitelskiy M.M. Preparation of bachelors after program «ecological tourism» in Zhitomir national agroekological university
153
Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. Сутність та роль професійно-орієнтованої (екскурсійної) практики в підготовці менеджерів туризму
Stafiuchuk V.I., Malinovska O.Y. Essence and role professionally oriented (excursion) practices in preparation of managers of tourism
158
Мотузенко О.О. Роль проектної діяльності у підготовці фахівців  у галузі туризму з поглибленим знанням італійської мови  (на прикладі міжнародного освітньо-культурного  проекту «Італіамо»)
Motuzenko O.O. Role of project activity in preparation of specialists  in industry of tourism with deep knowledge of Italian  (on an example international educationally cultural  to the project of «Italiamo»)
163
Холодова О.О. Комунікаційна компетентність – основа професіоналізму спеціаліста у сфері маркетингу туризму
Holodova O.O. Communication competence – is a basis of professionalism for a specialist in the field of tourism marketing
166
Гапченко О.І. Геопросторові особливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
Gapchenko O.I. Geospatial features of information and communication technology
174
ІІІ. КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ІІІ. REGIONAL GEOGRAPHY AS AN INTERDISCIPLINARY ACADEMIC APPROACH: TOPICAL ISSUES
Воронін І.М., Воронін І.І.  Інформатизація як фактор розвитку  сучасного суспільства
Voronin I.M., Voronin I.I. Informatization as a factor of modern society
178
Смирнов І.Г. Митний контроль міжнародних туристопотоків у країнах  Європейського Союзу
Smyrnov I.G. Custom control of international turists is in the countries  of European Union
183
Смаль В.В. Терціаризація економіки України: порівняння з країнами Євросоюзу
Smal V.V. Tertiarisation of Ukraine economy: comparison with European Union countries
194
Савчук І.Г. Використання геоекономічних ефектів при дослідженні експортоорієнтованого господарства країни
Savchuk I.G. Utilisation of geo-economical effects in research the export orientated economy of country
203
Лисак К.О. Транснаціональна злочинність як деструктивний мегатренд сучасності в умовах глобалізації
Lusak K.O. Transnational crime as destructive mehatrend under globalization
208
Гуцол А.А. Розвиток транспортної інфраструктури як передумова формування логістичного комплексу Китаю
Gucol A.A. The development of transport infrastructure as a precondition of the logistic complex forming in China
214
Нянько В.Р. Таллінн як культурна столиця Європи
Nyanko V.R. Tallinn as cultural capital of Europe
221
Сасько Н.В. Національна конкурентоспроможність України: географічний аспект
Sasko N.V. National competitiveness of Ukraine: geographical aspect
225
Шаповал Б.О., Авраменко Є.Ю. Суспільно-географічна трансформація зовнішньоекономічного комплексу Чехії в умовах інтеграції до ЄС
Shapoval B.O., Avramenko Y.Y. The socioeconomic effect of Czech external economic complexes transformation on the way of European integration
230
Гегедюш А.А., Грицак Ю.С. Передумови становлення та сучасний стан зовнішньоекономічного комплексу Угорщини
Gegedyush A. A., Gritsak Y.S. Preconditions and current state of external economic complex of Hungary
235
Сергієнко О.П. Цивілізаційні особливості соціальної сфери країн Перської затоки
Sergieynko O.P. Gulf Cooperation countries: civilizational features of social environment
242
Авраменко Є.Ю., Шаповал Б.О. Переваги та недоліки вступу України до СОТ
Avramenko Y.Y.,  Shapoval B.O. Strengths and weaknesses of the Ukraine’s accedence to the WTO
246
ІV. ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ІV.PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT
Парфіненко А.Ю. Туристичний імідж як джерело конкурентних переваг регіонального розвитку
Parfinenko A.Y. Tourist image as source of competitive edges of regional development
251
Калько А.Д. Туристична інфраструктура як складова економічної безпеки на прикладі Рівненської області
Kal’ko A.D. Tourist infrastructure as constituent of economic security on the example of the Rivnenska area
256
Мельник Л. В. Петренко О.Ю. Суспільно-географічний аналіз формування та розвитку зернопродуктового ринку в Україні
Melnyk L.V., Petrenko O.Yu. Social and geographical analysis of formation and development of grain market in Ukraine
261
Бондарець Д.С. Водні рекреаційні ландшафти Запорізької області
Bondarec D.S. Water rekreation landscapes of the Zaporozhia region
268
Кулик К.В. Особливості регіональної структури страхового ринку України
Kulik K.V. Features of the regional structure of Ukrainian insurance market
275
Федюк О.М. Розвиток досліджень з географії промисловості в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття
Feduk O.M. The development  of industrial geography at the second part of XX – the beginning of xxi century in Ukraine
281
Патрикац Д.І. Проблеми розвитку рекреаційної та транспортної систем Автономної Республіки Крим
Patrikac D.I. The Problems of recreational and transport systems of the Autonomous Republic of Crimea
289
Черненко А.С. Руйнування озонового шару: антропогенний чи природній процес?
Chernenko A.S. Ozone depletion: natural or anthropogenic process?
295
Хілько Л.В. Концепція сталого розвитку людських поселень в розрізі міст України
Chilko L.V. Sustainable development of human settlements in the context of Ukraine's cities
299

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

1.Авременко Є.Ю. – студент IV курсу,  кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2.Бейдик О.О. – доктор географічних наук, професор, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
3.Бондарець Д.С. – аспірант, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
4.Вишневська О.О. – кандидат педагогічних наук, професор, кафедри туристичного бізнесу, факультету  міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
5.Владімірова Є.М. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
6.Воронін І.М. – завідувач кафедри туризму, кандидат географічних наук, доцент, Севастопольський економіко-гуманітарний інститут, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського.
7.Воронін І.І. – викладач, кафедра менеджменту підприємницької діяльності, Севастопольський економіко-гуманітарного інститут, Таврійський національний університету ім. В.І. Вернадського.
8.Гапченко О.І. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
9.Гуцол А.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач, кафедра туризму та готельного господарства, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
10.Гуцол А.А. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
11.Дунаєвська О.Ф. – кандидат біологічних наук, старший викладач, кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування екологічний факультет, Житомирський національний агроекологічний університет.
12.Дмитрієва К.Є. – cтудентка ІV курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
13. Мішель Дюфор – власник та менеджер арт-бутік готелю «Casa Illica».
14.Засєдка І.В. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
15.Заточна Ю.В. – студентка IV курсу, КІРУ-ПЕМТ, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка.
16.Зацепин С.В. – специалист социологических наук, Россия.
17.Калько А.Д. – кандидат технічних наук, доцент, кафедра розробки родовищ корисних копалин, Національний університет водного господарства та природокористування.
18.Карфанья Е. – професор, директор Державного інституту готельного господарства, ресторанного бізнесу та туризму «Дж. Варнеллі» (Чінголі), член оргкомітету національної мережі інститутів туризму, координатор мережі регіону Марке, координатор робочої групи Міністерства туризму Італії.
19.Кочеткова І.В. – аспірантка, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
20.Коендо Е.Р. – лектор, Італійський інститут культури при Посольстві Італії в Україні.
21.Козловський О.Ю. – старший викладач, кафедра загальної екології, екологічний факультет, Житомирський національний агроекологічний університет.
22.Кулик К.В. – аспірантка, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
23.Логвин М.М. – кандидат географічних наук, доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі.
24.Лисак К.О. – студентка IV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
25. Маденко О.В. – студент ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
26.Малиновська О.Ю. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
27.Малярчук П.М. – декан екологічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Житомирського національного агроекологічного університету.
28.Маринич К.О. – студентка ІV курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
29.Мацюк О.В. – студентка V курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
30.Мельник Л.В. – кандидат географічних наук, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
31.Мотузенко О.О. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, директор Центру географічних та культурних досліджень Італії.
32.Новикова В.І. – кандидат географічних наук, в. о. доцента, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи, Навчально-науковий інститут економіки і права, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
33.Нянько В.Р. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка.
34.Патрикац Д.І. – студент V курсу, Київський національний університет культури і мистецтв.
35.Поплавська І.В. – аспірантка, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
36.Парфіненко А.Ю. – завідувач кафедри туристичного бізнесу, кандидат історичних наук, доцент, факультет міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
37.Пацюк В.С. – аспірантка, кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.
38.Підлісецька І.О. – асистент, кафедра геодезії та картографії. географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
39.Петрина Н.В. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
40.Петровська К.В. – студентка ІV курсу, кафедра географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
41.Петренко О.Ю. – студент ІІ курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
42.Пономаренко О.В. – доцент, кандидат філологічних наук, кафедра іспано-італійської філології, Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
43.Радченко О.М. – старший викладач, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, Навчально-науковий інститут економіки і права, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького.
44.Растворова М.О. – студентка ІV курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
45.Рудая М.А. – студентка ІV курсу, кафедра географії України географічний факультет, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка.
46.Савчук І.Г. – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, відділ суспільно-географічних досліджень, Інститут географіїх НАН України,
47.Cасько Н.В. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
48.Сідоров В.І. – декан факультету  міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародних економічних відносин Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
49.Сергієнко О.П. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
50.Скорченко Ю.О. – кандидат історичних наук, доцент,  кафедра туризму і готельного господарства, філософський факультет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
51.Смаль В.В. – докторант, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
52.Смирнов І.Г. – доктор географічних наук, професор, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
53.Стафійчук В.І. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
54.Стахурська І.О. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
55.Тертична Ю.В. – студентка ІV курсу, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
56.Топіха О.Ю. – студент ІV курсу, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
57.Третяк І.В. – студентка ІІІ курсу, кафедра географії України,  географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
58.Хілько Л.В. студентка IV курсу, кафедра фізичної географії та геоекології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
59.Холодова О.О. – кандидат психологічних наук, доцент, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
60.Федюк О.М. – аспірант, кафедра економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
61.Цехош С.В. – студентка IV курсу, кафедра туризму та готельного господарства, філософський факультет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
62.Цехош І.В. – студентка IV курсу, кафедра туризму та готельного господарства, філософський факультет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
63.Черненко А.С. – студент IV курсу, кафедра фізичної географії та геоекології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
64.Шаповал Б.О. – студентка IV курсу,  кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
65.Шпарага Т.І. – кандидат географічних наук, доцент, кафедра країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
66.Шуканов П.В. – кандидат географічних наук, докторант, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна.
Останнє оновлення на Вівторок, 31 січня 2012 15:50