English Russian Ukrainian
Banner
Випуск 12 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 28 January 2012 11:24
There are no translations available.

tityl_12

Зміст

CONTENTS

І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ
I. GEOGRAPHY OF RECREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED ISSUES
Смирнов І.Г. Логістика митного контролю міжнародних туристичних потоків в світлі підготовки України до ЄВРО-2012
Smirnov I.G. Customs logistics of tourists  in conduction of EURO-2012 in Ukraine
3
Колотуха О.В. Сегментація соціального туризму в Україні
Kolotucha O.V. Segmentation of social tourism in Ukraine
19
Новикова В.І. Складові основних видів транспорту як інфраструктури рекреації: сутність поняття, структура, класифікація
Novykova V.I. The components of main kinds of transport as infrastructure of recreation: the essence of the concept, structure, classification
23
Антоненко В.С., Польовий А.М.  Оцінка рекреаційних ресурсів і комфортності погодних умов Куяльницького лиману
Antonenko V.S., Poloviy A.M. Estimation of the recreation resources and comfort weather conditions of Kuyalnyk astuary
31
Бейдик О.О., Рак Л.К. Екологічна безпека приморського рекреаційно-туристського комплексу України
Beydik O.O., Rak L.K. Ecological safety of Primorskiy recreation and tourist complex of Ukraine
39
Радченко О.М. Екологічний аспект в роботі з іноземними туристами в Українській РСР у 1960-80 рр.
Radchenko O.M. Ecological aspect in foreign tourism of Sovjet republic of Ukraine in 1960-80
45
Новосад Н.О. Тенденції розвитку готельної інфраструктури   в’їзного туризму
Novosad N.O.  Progress of hotel infrastructure of entrance tourism
49
Редько Т.В. Інформаційно-територіальна проекція туристичної привабливості регіонів України
Redko T.V. Information-territorial projection of tourist attractiveness of Ukrainian regions
53
Сировець С.Ю. Територіальна організація туристичного процесу Столичного регіону
Syrovets S.Y. Teritorial organization of tourism in Capital region
59
Залещик В.В. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу (на прикладі Луганської області)
Zaleshchik V.V. Complex valuation of recreation potential on example of Luhansk region
65
Моклиця Ю.В. Інформаційний туристичний центр  як інструмент місцевого туристичного розвитку
Moklicya Y.V. Tourist information center as a tool for local tourism development
71
Тертична Ю.В. Особливості розвитку туризму в країнах Центральної Європи
Tertichna Y.V.  Development of tourism in the countries of Central Europe
78
Москаленко М.А.  Туристичний імідж України
Moskalenko M.A. Tourism image of Ukraine
83
Верхотурова О.А.  Аналіз асортименту туристичного продукту Хмельницької області в мережі Інтернет
Verkhoturova O.A. Analysis of the tourism product range Khmelnitsky region on the Internet
88
Дмитрук О.Ю., Булгакова Ю. С. Екологічна стежка «Барвистими стежками осені»
Dmitruk O.Y., Bulgakova Y.S. Ecotour «By colorful streets of autumn»
91
Дмитрук О.Ю., Федорова К.В. Екостежка «Чари голосієва»
Dmitruk O.Y., Fedorova K.V.  Ecotour «Sorceries of Golosyiv»
96
Дмитрук О.Ю., Корчук О.С. Екологічна стежка «Зачарована осінь» територією парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Нивки»
Dmitruk O.Y., Korchuk O.S. Ecotour «Charmed autumn» of park-sight of landscaping ART «Nivki»
100
Дмитрук О.Ю., Козуб А.Є. Навчальна еколого-сакральна стежка  «Пізнаючи світ, ти пізнаєш себе»
Dmitruk O.Y., Kozub A.E. Cognizing the world, you cognize itself
105
Дмитрук О.Ю., Максименко Д.Л. Екологічна стежка «Шляхами Феофанії»
Dmitruk O.Y., Maksimenko D.L. Ecotour«Feofaniya ways»
110
Дмитрук О.Ю., Морозова Л.В. Стежка здоров’я «Поєднання з природою» в межах національного природного парку «Голосіївський», як заключний етап соціально-психологічного ігрового тренінгу «Школа королеви»
Dmitruk O.Y., Morosova L.V. Ecotour «With nature» National natural park «Golosiivskiy» as the final stage of social and psychological playing training «School of Queen»
114
Дмитрук О.Ю., Знайда В.В. Екостежка «В унісон з природою» в парку «Дружби народів»
Dmitruk O.Y., Znayda V.V. Ecotour  «In unison with nature»  in the park  «Druzhby narodiv»
119
ІІ. КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ІІ. REGIONAL GEOGRAPHY AS AN INTERDISCIPLINARY ACADEMIC APPROACH: TOPICAL ISSUES
Смаль В.В. Основні моделі постіндустріального розвитку економіки країн ЄВРОСОЮЗУ: методика та результати дослідження
Smal V.V. The main patterns of postindustrial development of European Union countries: methodology and results of the research
123
Бейдик О.О., Грешнякова Т.В. Індія в об’єднанні  БРІК: туристський вимір
Beyidick O.O. Greshnyakova T.V. India in the BRIC group: touristic demension
133
Сасько Н.В. Виділення кластерів конкурентоспроможності  країн світу
Sasko N.V. Clusters of competitivenes of countries
138
Гапченко О.І. Явище цифрової нерівності в сучасному суспільстві
Gapchenko O.I. The phenomenon of digital inequality in modern society
144
Сергієнко О.П Вплив «ісламського фактора» на економічний розвиток країн Перської затоки
Sergienko O.P. Influence of «Islamic Factor» on economic development of Gulf countries
147
Лисюк Х.С. Екологічна платформа розвитку світосистеми
Lisyk X.S. Ecological Platform of The Modern World System Development
151
Гуцол А.А. Особливості регіональної політики Китаю
Gucol A.A. The features of the regional policy of China
155
Федорчук І.В. Система раціонального управління паливними ресурсами в Норвегії
Fedorchuk I.V. System of rational management of fuel resources of Norway
161
ІІІ. ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ІІІ. PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT
Зима О.Г., Кавун С.В., Підгайна В.О. Національний ринок авіаційних перевезень в умовах процесу інтеграції до Спільного авіаційного простору
Zima O.G., Cavun S.V., Pidgayno V.O. The national market of air traffic in terms of integration process to Common Aviation Area
165
Логвин М.М. Демографічні процеси як відображення духовно-морального стану населення
Logvin M.M. Demographic processes as reflections spiritually morale of population
172
Левицька О.Л., Запотоцький С.П. Регіональне програмування як ефективний елемент управління регіональним розвитком
Levicka O.L., Zapotockiy S.P. Regional programing as an effective element of management by the regional development
178
Тонконог О.О. Оцінка експортного потенціалу зернової галузі  України
Tonkonog O.O. Estimation of export potential of grains in Ukraine
185
Богомолов В.І. Вплив Придніпровської залізниці на навколишнє природне середовище
Bogomolov V.I.Influence of the Pridniprovskaya railway is on an environment
191
IV. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
IV. NATURAL GEOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE
Калько А.Д. Конструктивна класифікація ділянок надр за глибиною земної кори. Стан і перспективи
Kal’ko A.D. Structural classification of areas of bowels of the earth is after the depth of the earth's crust. State and prospects
197
Громик О.М. Радіоактивне забруднення ґрунтів Волинської області
Gromyk O. M.  Radioactive Pollution of Volyn Oblast soils
202
Кравчинський Р.Л. Особливості антропогенного впливу на поверхневі води басейну р.Інгулець
Kravchinskiy R.L. Features of anthropogenic influence on superficial water of the Ingulets river basin
207
Голюк О.В., Мойсеєнко Л.В. Верифікація даних приземної температури повітря МЗЦАО, CRU та REMO за 1850-2000 рр.
Golyk O.V., Moyseyenko L.V. CMIP, REMO and CRU data verification of surface air temperature during 1850-2000 years

213
Діброва І.О. Проведення ландшафтної практики зі студентами-географами Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Dibrova I.O. Leading of landscape practicies with students-geografies of Kiev national university Tarasa Shevchenko
220

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

1.Антоненко В.С. – завідувач кафедри міжнародного туризму, доктор географічних наук, старший науковий співробітник,  Київський національний університет культури та мистецтв.
2.Бейдик О.О. – доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
3.Богомолов В.І. – студент 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії.
4.Булгакова Ю.С. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
5.Верхотурова О.А. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
6.Гапченко О.І. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
7.Голюк О.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра метеорології та кліматології.
8.Грешнякова Т.В. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
9.Громик О.М. – викладач, Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”,
10.Гуцол А.А. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
11.Діброва І.О. – кандидат географічних наук, асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра фізичної географії та геоекології.
12.Дмитрук О.Ю. – завідувач кафедри географії України, доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет.
13.Залещик В.В. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
14.Запотоцький С.П. – докторант, кандидат географічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії.
15.Зима О.Г. – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет, кафедра туризму.
16.Кавун С.В. – кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет, кафедра комп’ютерних систем і технологій.
17.Знайда В.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
18.Калько А.Д. – кандидат технічних наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, кафедра  розробки родовищ корисних копалин.
19.Козуб А.Є. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
20.Колотуха О.В. – кандидат географічних наук, доцент, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, кафедра географії та геоекології.
21.Кравчинський Р.Л. – аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет.
22.Корчук О.С. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
23.Левицька О.Л. – студентка 3-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії.
24.Логвин М.М. – кандидат географічних наук, доцент, Полтавський університет споживчої кооперації України.
25.Лисюк Х.С. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
26.Максименко Д.Л. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
27.Мойсеєнко Л.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра метеорології та кліматології.
28.Моклиця Ю.В. – здобувач кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету  імені Лесі Українки.
29.Москаленко М.А. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
30.Морозова Л.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
31.Новикова В.І. – кандидат географічних наук, в. о. доцента, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут економіки і права, кафедра туризму і готельно-ресторанної справи.
32.Новосад Н.О. – аспірантка, генеральний директор, туристична компанія «Оріон-Інтур», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
33.Підгайна В.О. –  студентка 5-го курсу, Харківський національний економічний університет, факультет міжнародних економічних відносин, кафедра туризму.
34.Польовий А.М. – завідувач кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів, доктор географічних наук професор, Одеський державний екологічний  університет, Гідрометеорологічний інститут.
35.Радченко О.М. – старший твикладач, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,  кафедра туризму.
36.Рак Л.К. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  факультет кібернетики, кафедра обчислювальної математики, провідний інженер.
37.Редько Т.В. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
38.Сасько Н.В. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
39.Сергієнко О.П. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
40.Сировець С.Ю. – здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
41.Смаль В.В. – кандидат географічних наук, докторант, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
42.Смирнов І.Г. – доктор географічних наук, професор,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
43.Тертична Ю.В. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
44.Тонконог О.О. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної та соціальної географії.
45.Федорова К.В. – студентка 5-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
46.Федорчук І.В. – студентка 4-го курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму.
Last Updated on Tuesday, 31 January 2012 12:31