English Russian Ukrainian
Banner
Випуск 10 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 28 January 2012 11:22
There are no translations available.

tityl_10

Зміст

CONTENTS

ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

GEOGRAPHY OF RECREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED ISSUES

Александрова А.Ю. Концептуальные основы туристской лимологии
Aleksandrova A.Y. Conceptual foundations of tourist limology
3
Свірідова Н.Д. Індустріальний туризм: теоретичні аспекти
Sviridova N.D. Industrial tourism: the theoretical aspects
8
Смирнов І.Г. Міжнародна туристична система „Все включене”: логістичний аспект
Smirnov I.G. International tourist system All Inclusive: logistics aspect
15
Холодова О.О. Проблема підвищення якості туристичного продукту
Holodova O.O. Problem of upgrading tourist services
25
Вороніна Г.Б. Фестивальний туризм як новий напрям світового туризму
Voronina G.B. Festival tourism as new orientation of the world tourism
31
Ханмагомедов Х.Л. Ландшафтно-рекреационные системы как факторы реа-лизации экономического потенциала приморской низменности Дагестана (Россия)
Khamagomedov Kh.L. Landscape-recreational systems as factors of putting into effect economic potential of coastal lowlands in Dagestan (Russia)
34
Рассыпнов В.А., Максимова Н.Б. Использовавние рекреационных земель для организации сельского туризма на территории Русского Алтая
Rassypnov V.A., Maksimova N.B. Use of recreational lands for rural tourism or-ganization on the territory of Russian Altai
37
Цыренова И.Ж. Современные проблемы туристско-рекреационного исполь-зования национальных парков в пределах Байкальского региона
Tsyrenova I.Zh. Modern problems of tourism and recreational use of national parks within the Baikal region
41
Василенко Е.А. Транснациональные гостиничные цепи в РФ
Vasilenko E.A. Transnational hotel corporations in Russian Federation
46
Зима О.Г., Каркальова П.І. Розвиток зеленого туризму як спосіб покращення екологічного стану в Україні
Zima O.G., Karalkova P.I. Green tourism development as a way of environment improvement in Ukraine
52
Яковчук О.В. Оцінка туристичного потенціалу України
Yakovchuk O.V. Evaluation of potential tourist of Ukraine
57
Корнілова Н.В. Проблеми розвитку туризму в Чернігівській області
Kornilova N.V. Problems of tourism development in Chernihiv oblast
65

КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

REGIONAL GEOGRAPHY AS AN INTERDISCIPLINARY ACADEMIC APPROACH: TOPICAL ISSUES

Стафійчук В.І. Політична глобалізація як складова процесу творення світосистеми
Stafiychuk V.I. Political globalization as a constituent part of the world-system creation process
71
Смаль В.В. Високотехнологічний експорт: просторово-статистичний аналіз на прикладі країн Європейського Союзу
Smal V.V. Spatial statistic analysis of high technology export by case study of European Union countries
76
Пахомова Л.С. Географические образы Монголии  и его познавательный потенциал
Pachomova L.S. Geographical image of Mongolia   and  ITS  еducational potential
86
Сливка Р.Д. Застосування індексу недієздатності держав у дослідженні конфліктної ситуації в регіонах Чорного, Червоного морів та Східного Середземномор’я
Slivka R.D. Failed States Index usage in conflict investigation in the regions of Black Sea, Red Sea and East Mediterranean
90
Коваль К.П. Транскордонне співробітництво Закарпаття та перспективи його розвитку
Koval K.P. Cross-border cooperation of Transcarpathia and it's prospect of developmen
97

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT

Ермакова Ж.А., Полякова И.Л., Холодилина Ю.Е. Региональные программы развития туризма: содержание, особенности, результаты
Ermakova G.A., Polaykova I.L., Kholodilina Y.E. The regional programs of tour-ism development: contents, peculiarities, results
104
Коротун С.І., Коротун О.П. Схема стратегії розвитку та маркетингу туризму в регіоні
Korotun S.I., Korotun O.P. Chart of strategy development and marketing of tour-ism in the region
112
Ганич Н.М. Сучасні підходи до вдосконалення якості готельних послуг в Україні
Hanych N.М. The modern approaches of improvement quality of hotel services in Ukraine
118
Єрмаченко В.Є., Дехтяр Н.А. Регіональна політика в галузі туризму: основні підходи (на прикладі Харківської області)
Yermachenko V.E., Dekhtyar N.A. The main approaches to a regional policy in the field of tourism (by the example of Kharkiv region)
122
Мельник Л.В. Конкурентоспроможність продукції на регіональному продо-вольчому ринку Хмельницької області та напрямки її підвищення
Melnik L.V. The product competitiveness and its increase tendency on Khmelnitska region market
130
Креховецький В.В. Транспортне забезпечення адміністративних районів Івано-Франківської області
Krekhoveckiy V.V. Transport provision of administrative districts of  Ivano-Frankivsk region
135

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

GIS AND ITS APPLICATION

Голубцов О.Г., Путренко В.В., Чехній В.М., Фаріон Ю.М. Ландшафтна ГІС як результат ландшафтознавчого прикладного дослідження адміністративного району: методичні аспекти
Golubcov O.G., Putrenko V.V., Chekhniy V.M., Farion Y.M. Landscape GIS as a result of applied landscape study of administrative region: methodological aspects
141
Воронін І.М. Інформаційна трансформація системи розселення
Voronin I.M. Informative transformation of the system’s settling apart
153
Курач Т.М. Цілепокладання класифікації географічних карт
Kurach T.M. Purposefulness classification geographical maps
159
Орещенко А.В. Організація виробничого відділу зі створення тривимірних реалістичних картографічних моделей
Orechenko A.V. Production department management for 3d realistic cartografic modelscreating
164
ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
NATURAL GEOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE
Бредихин А.В, Блинова Ю.М. Функции рельефа в рекреационно-геоморфолгических системах райнов с активной современной геодинамикой
Bredickin A.V., Blinova Y.M. Relief functions in recreational-geomorphologic sys-tems in regions with active current geodynamics
174
Гавриленко О.П., Бойко Ю.В. Шляхи реалізації геоекологічних принципів при проектуванні геотехсистем природоохоронного призначення
Gavrelenko O.P., Boyko Y.V. Geoecological principles realization ways for the aims of the nature protection geotechnical systems planning
179
Трофимова Т.П., Жирков И.И. Экологическое состояние уникального озера Ниджили
Trofimova T.P., Girkov I.I. The ecological status of the unique lake Nidzhili
185
Пендерецький О.В. Нейромережа  прогнозування  стоку  ріки  Дністер
Penderetskyy O.V. Neural network prediction of flow of the river Dniester
191
Антонов О.М., Винарчук О.О., Кравчинський Р.Л. Оцінка водно-ресурсного потенціалу р. Хорол
Antonov O.V., Vinarchuk O.O., Kravchinckiy R.L. Estimation of water-resource potential of the Khorol river
198
Слепцова Н.П. Агроландшафты  севера  долины Туймаада
Slepcova N.P. Agrolandscapes of the northern part of Tuimaada valley
204
Кармазиненко С.П. Етапи мікроморфологічних досліджень викопних ґрунтів і відкладів на території України
Karmazinenko S.Р. The stages of micromorphological investigations of fossil soils and deposits on the territory of Ukraine
208
Горбунов Р.В., Лапченко В.А., Беседина Т.Ю. Роль синоптических ситуаций в динамике состояний ландшафтов
Gorbunov R.V., Lapchenko V.A., Besedina T.Y. The role of synoptic situations in dynamics of landscapes states
216
Дідовець Ю.С. Глобальна зміна клімату: антропогенний чи природний вплив?
Didovec Y.S. Global climate change: anthropological or natural effect?
223
Рижа К.І. Рекреаційні ландшафти: основні підходи до розуміння ролі лісових територій у туристичному секторі
Riga K.I. Leisure landscapes: fundamental approach to understanding the role of forests and woodlands in the tourism sector
228

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

1.Александрова А.Ю. – доктор географических наук, профессор, Мос-ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, гео-графический факультет, кафедра рекреационной географии и туриз-ма.
2.Антонов О.М. – науковий співробітник, Інститут геологічних наук Національної Академії Наук України.
3.Беседина Т.Ю. – студентка 3 курса, Таврический национальный уни-верситет имени В.И. Вернадского.
4.Блинова Ю.М. – магистрант 2 года обучения, Московский Государ-ственный университет имени М.В. Ломоносова, географический фа-культет.
5.Бойко Ю.В. – студентка 1 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний фа-культет, кафедра фізичної географії та геоекології.
6.Бредихин А.В. – доктор географических наук, профессор, Москов-ский Государственный университет имени М.В. Ломоносова, гео-графический факультет, кафедра геоморфологии и палеогеографии.
7.Василенко Е.А. – аспирантка, Московский государственный универ-ситет имени М.В. Ломоносова.
8.Винарчук О.О. – аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет.
9.Воронін І.М. – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафед-ри туризму Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
10.Вороніна Г.Б. – старший викладач, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Севастопольський економіко-гуманітарний інститут, кафедра туризму.
11.Гавриленко О.П. – кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний фа-культет, кафедра фізичної географії та геоекології.
12.Ганич Н.М. – асистент, Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра туризму.
13.Голубцов О.Г. – кандидат географічних наук, науковий співробітник, Інститут географії НАН України.
14.Горбунов Р.В. – аспирант, младший научный сотрудник, Тавриче-ский национальный университет им. В.И. Вернадского Карадагский природный заповедник НАН Украины.
15.Дехтяр Н.А. – викладач, Харківський національний економічний університет, кафедра туризму.
16.Дідовець Ю.С. – студент 4 курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра фізичної географії та геоекології.
17.Єрмаченко В.Є. – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Харківський національний економічний університет.
18.Ермакова Ж.А. – доктор экономических наук, профессор, заведую-щий кафедрой управления персоналом, сервиса и туризма ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет».
19.Жирков И.И. – кандидат географических наук, доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, биоло-го-географический факультет, кафедра географии,  научный руково-дитель научно-исследовательской лаборатории озероведения БГФ СВФУ, профессор кафедры географии.
20.Зима О.Г. – кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний университет, кафедра туризму.
21.Каркальова П.І. – студентка 5 курсу, Харківський національний економічний університет.
22.Кармазиненко С.П. – кандидат географічних наук, науковий співробітник, Інститут географії НАН України.
23.Коваль К.П. – старший лаборант, Ужгородський Національний Університет, кафедра фізичної географії та раціонального природо-користування.
24.Корнілова Н.В. – кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, Інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кафедра міжнародного туриз-му.
25.Коротун О.П. – викладач, Європейський університет, Рівненська філія, кафедра менеджменту.
26.Коротун С.І. – кандидат географічних наук, доцент, Національний університет водного господарства та природокористування, факультет економіки і підприємництва, кафедра економіки підприємства.
27.Кравчинський Р.Л. – аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет.
28.Креховецький В.В. – аспірант, асистент, Прикарпатський національ-ний університет імені Василя Стефаника, кафедра географії та природознавства.
29.Курач Т.М. – кандидат географічних наук, асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра геодезії і картографії.
30.Лапченко В.А. – заведующий сектором, Карадагский природный за-поведник НАН Украины.
31.Максимова Н.Б. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ГОУВПО Алтайский государственный университет, географический факультет, кафедра природопользования и геоэкологии.
32.Мельник Л.В. – кандидат географічних наук, асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра економічної і соціальної географії.
33.Орещенко А.В. – аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра геодезії та картографії.
34.Пахомова Л.С. – кандидат педагогических наук, доцент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, кафедра географии.
35.Пендерецький О.В. – доцент, кандидат технічних наук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, ка-федра туризму.
36.Полякова И.Л. – магистрант, ГОУ ВПО «Оренбургский государст-венный университет».
37.Путренко В.В. – кандидат географічних наук, науковий співробіт-ник, Інститут географії НАН України.
38.Рассыпнов В.А. – доктор биологических наук, профессор, Алтайский государственный аграрный университет, кафедра землеустройства, земельного и городского кадастра.
39.Рижа К.І. – асистент, "Галицька Академія", кафедра екології і туризму.
40.Свірідова Н.Д. – доктор економічних наук, професор, завідувач ка-федри туризму і готельного господарства, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля.
41.Сливка Р.Р. – кандидат географічних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра географії і природознавства.
42.Слепцова Н.П. – кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой географии, Северо-восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, биолого-географический факультет.
43.Смаль В.В. – кандидат географічних наук, докторант, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
44.Смирнов І.Г. – доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний фа-культет, кафедра країнознавства та туризму.
45.Стафійчук В.І. – кандидат географічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра країнознавства та туризму
46.Трофимова Т.П. – инженер-аналитик, Северо-Восточный федераль-ный университет имени М.К. Аммосова, научно-исследовательская лаборатория озероведения БГФ СВФУ.
47.Фаріон Ю.М. – молодший науковий співробітник, Інститут географії НАН України.
48.Ханмагомедов Х.Л. – доктор географических наук, профессор ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет», кафедра физической географии, почетный работник высшего про-фессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Дагестан, действительный член (акаде-мик) Международной академии наук экологии и безопасности жиз-недеятельности, действительный член европейской академии естест-вознания.
49.Холодилина Ю.Е. – магистрант, ГОУ ВПО «Оренбургский государ-ственный университет».
50.Холодова О.О. – кандидат психологічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торго-вельно-економічного університету, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи.
51.Цыренова И.Ж. – аспирант, Московский государственный универси-тет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра рекреационной географии и туризма.
52.Чехній В.М. – кандидат географічних наук, в.о. завідувача відділу ландшафтознавства, Інститут географії НАН України.
53.Яковчук О.В. – кандидат географічних наук, доцент, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торго-вельно-економічного університету, кафедра туризму і соціальних наук.
Last Updated on Saturday, 18 February 2012 10:30