English Russian Ukrainian
Banner
Випуск 9 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 28 January 2012 11:21
There are no translations available.


tityl_9

Зміст

CONTENTS

І. СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИЗМУ

І. SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND REGIONAL PROBLEMS IN TOURISM

3
6
12
27
34
38
43
50
54
58
65
70
77
82
86
89
95
99
104
110

ІІ. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ

ІІ. MANAGEMENT DEVELOPMENT OF TOURISM

114
119
124
129
135
139
146
149
154

ІІІ. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТУРПРОДУКТ ТА ТУРБІЗНЕС У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЄВРО-2012

ІІІ. NATIONAL TURISM PRODUCT AND BUSINESS IN THE CONTEXT OF  EURO-2012 PREPARATION

160
170
174
178

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ184

INFORMATION ABOUT AUTHOR186S

1.Антонюк Н.В. – завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук, професор.
2.Балабанов Г.В. – завідувач кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету, доктор географічних наук, професор.
3.Безпалько Я.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка.
4.Божук Т.І. – доцент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола кандидат техніч-них наук, доцент.
5.Брунець Б.Р. – асистент кафедри менеджменту Львівського державного інститу-ту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.
6.Вергун Л.І. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національного університету імені Тараса Шевченка.
7.Волосевич А.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка.
8.Гільберг Т.Г. – доцент Хмельницького обласного інституту післядипломної пе-дагогічної освіти, кандидат географічних наук, доцент.
9.Глібова Ю.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
10.Діденко Д.В. – студентка східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
11.Дем’яненко Ю.С. – студент 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка.
12.Доан П.В. – студент IV курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
13.Ільїн Л.В. – завідувач кафедри туризму Волинського національного університе-ту імені Лесі Українки, доктор географічних наук, професор.
14.Ільїна О.В. – доцент кафедри туризму Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат географічних наук, доцент.
15.Каліновський Д.І. – аспірант кафедри туризму Волинського національного уні-верситету імені Лесі Українки.
16.Кіптенко В.К. - доцент кафедри країнознавства та туризму
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат гео-графічних наук, доцент.
17.Калабухова А.А. – студентка східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
18.Кашуба C.Г. – директор туристичної компанії «Два чемодана».
19.Козловська О.С. – студентка 4-го курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
20.Козловський Є.В. – старший викладач кафедри міжнародного туризму Київсько-го національного університету культури і мистецтв, кандидат наук з державного управління.
21.Корома Н.С. – аспірантка ІІ курсу кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національний університет імені Тараса Шевченка.
22.Ларікова С.С. – старший викладач Східноукраїнського національного універ-ситету імені Володимира Даля.
23.Ломачук І.В. – студентка 4-го курсу Київського національний університет імені Тараса Шевченка.
24.Лісовський С.А. – завідувач відділу природокористування та збалансованого розвитку Інституту географії НАН України, доктор географічних наук, старший науковий співробітник.
25.Максименко Д.С. – студент кафедри географії України Київського національний університет імені Тараса Шевченка.
26.Мальська М.П. – завідувач кафедри туризму географічного факультету Львівсь-кого національного університету імені Івана Франка, кандидат економічних наук доцент.
27.Мітюк О.В. – аспірантка ІІ курсу кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національний університет імені Тараса Шевченка.
28.Негода Г.А. – аспірантка Східноукраїнського університету імені Володимира Даля.
29.Свірідова Н.Д. – завідуюча кафедрою туризму і готельного господарства Схід-ноукраїнського університету імені Володимира Даля, доктор економічних наук, професор.
30.Павленко Т.М. – асистент кафедри загальноекономічних  дисциплін Полтавсько-го університету економіки і торгівлі.
31.Пестушко В.Ю. – доцент кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнаро-дних відносин Національного авіаційного університету, кандидат географічних наук, доцент
32.Приходько А.І. – аспірант кафедри країнознавства та туризму  Київського наці-онального університету імені Тараса Шевченка.
33.Рутинський М.Й. – доцент кафедра туризму Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент.
34.Смаль В.В. – докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
35.Смирнов І.Г. – професор кафедри країнознавства та туризму
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат гео-графічних наук, професор.
36.Czapliński Paweł – Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii.
37.Кібич А.Д. – асистент, викладач географічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.
38.Удовиченко В.В. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
39.Федчук А.П. – завідувач групи міжнародних договорів та науково-технічного співробітництва Національного антарктичного наукового центру МОН України, кандидат географічних наук.
40.Черненко А.П. – студент 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
41.Чубарова Е.Е. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка.
42.Чубук Ю.П. – спеціаліст по роботі з іноземними  туристами Агентства інформа-ції міжнародного співробітництва і розвитку «Чорнобильінтерінформ».
43.Шпарага Т.І. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського націона-льний університет імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.
Last Updated on Saturday, 18 February 2012 10:16