English Russian Ukrainian
Банер
Випуск 8 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Субота, 28 січня 2012 11:19

tityl_8

Зміст

CONTENTS

І. ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ

І. GEOGRAPHY OF TOURISM

3
6
8
13
23
29
33
37
41
45
49
54

ІІ. ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

ІІ. TOURIST REGIONAL STUDY

59
64
69
73
76
82
87
93
97
101

ІІІ. ОСВІТА В ТУРИЗМІ

ІІІ. EDUCATION IS IN TOURISM

105
109
113
118
122

ІV. ІННОВАЦІЙНА ПРАКТИКА В ТУРИЗМІ

ІV. INNOVATIVE PRACTICE IS IN TOURISM

129
134
137
140
149
168
172
176
182

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

1.Антоненко В.С. – завідувач кафедрою міжнародного туризму Київського націо-нального університету культури і мистецтв, доктор географічних наук, старший науковий співробітник.
2.Баранова І.І. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
3.Бейдик О.О. – професор кафедри країнознавства та туризму Київського націона-льного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, профе-сор.
4.Білоус А.В. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського націона-льний університет імені Тараса Шевченка.
5.Бодіна А.О. – студентка 4-го курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6.Верхотурова О.А. – студентка 4-го курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
7.Винниченко І.І. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського націона-льного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, до-цент.
8.Вороніна Г.Б. – старший викладач кафедри туризму Севастопольського економі-ко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.
9.Воронін І.М. – завідувач кафедри туризму Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І. Вер-надського,  кандидат географічних наук, доцент.
10.Гаєвська Н.Д. – м.н.с., ДУ НДІ соціально-трудових відносин Міністерство Праці України.
11.Гончарук А.О. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка.
12.Готинян В.С. – директор ДНВЦ «Природа».
13.Зінько Ю.В. – старший науковий співробітник Лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень географічного фа-культету Львівського національного університету імені Івана Франка
14.Кіптенко В.К. – доцент кафедри країнознавства та туризму
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат гео-графічних наук, доцент.
15.Крук М.Ю. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національного університету імені Тараса Шевченка.
16.Лохматов А.С. – асистент кафедри туризму і готельного господарства Східно-українського національного університету імені Володимира Даля.
17. Любіцева О.О. – завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, про-фесор.
18.Малиновська О.Ю. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського на-ціонального університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
19.Мацюк О.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
20.Мельник С.В. – директор к.екон. наук. ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мін. Праці України.
21.Мельничук А.Л. – науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.
22.Невінчана О.В. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка.
23.Новосад Н.О. –  генеральний директор туристичної компанії «Оріон-Інтур».
24.Олійник Я.Б. – декан географічного факультету Київського національного уні-верситету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки, член-кор. АПН України, доктор економічних наук, професор.
25.Орещенко А.В. – аспірант кафедри геодезії та картографії Київського національ-ного університету імені Тараса Шевченка.
26.Пацюк В.С. – асистент кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.
27.Пендерецький О.В. – доцент кафедри туризму Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, кандидат технічних наук, доцент.
28.Полевая  М.В. – заведующая кафедрой психологии управления  Московского государственного института индустрии туризма, кандидат психологических на-ук, доцент.
29.Романенко О.В. – доцент кафедри туризму Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, до-цент.
30.Самоленко І.С. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка.
31.Сизон О.О. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
32.Семененко А.В. – науковий співробітник ДНВЦ «Природа».
33.Смирнов І.Г. – професор кафедри кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних на-ук, професор.
34.Смаль І.В. – доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гого-ля, кандидат географічних наук, доцент.
35.Сидоран Н.І. – студентка IV курсу Київського інституту регіонального управ-ління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
36.Стрижевська Т.С. – студентка IV курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
37.Соколова О.В. – Державної служби курортів і туризму Міністерства культури і туризму України
38.Стафійчук В.І. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського націона-льного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, до-цент.
39.Томашук Д.О. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка.
40.Томченко О.В. – науковий співробітник ДНВЦ «Природа».
41.Ховалко А.Б. – аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка.
42.Шандор Ф.Ф. – завідувач кафедрою туризму Ужгородського національного уні-верситету, кандидат соціологічних наук, доцент.
43.Шилкіна А.О. – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
44.Яценко Б.П. – професор кафедри країнознавства та туризму Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, про-фесор.
Останнє оновлення на П'ятниця, 10 лютого 2012 16:17