English Russian Ukrainian
Banner
Випуск 7 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 28 January 2012 11:07
There are no translations available.

tityl_7

Зміст

CONTENTS

І. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО І ОСВІТА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

І. INTERNATIONAL COOPERATION AND EDUCATION IN CONTEXT OF DEVELOPMENT OF NATIONAL TOURIST PRODUCT

3
7
11
14
19
23
26

ІІ. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ТА ІМІДЖЕВА ПОЛІТИКА КРАЇНИ

ІІ. NATIONAL TOURIST PRODUCT AND IMAGINARY POLICY OF COUNTRY

31
35
39
42
45
48
50
54
63
66
70
75
79
83
86
87

ІІІ. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

ІІІ. GEOGRAPHY OF REKREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED QUESTIONS

94
98
106
112
116
119
123
130
133

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

1.Аріон О.В. – доцент кафедри географії України Київського національного уні-верситету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
2.Бондар А.І. – аспірантка Київського національного торговельно-економічного університету.
3.Бойко І.Д. – викладач кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
4.Бичкова В.М. – магістр, кафедра соціальної географії та рекреаційного природо-користування Чернівецького національного університету імені Юрія Федькови-ча.
5.Божук Т.І. – доцент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, кандидат техніч-них наук.
6.Бобер Н.М. – магістр,  факультет міжнародної економіки Київського національ-ного економічного університету імені Вадима Гетьмана
7.Бордун О.Ю. – доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент.
8.Василевська Я.В. – викладач кафедри екології та географії Херсонського держа-вного університету.
9.Ващенко О.В. – студентка кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
10.Гамкало М.З. – доцент кафедри туризму Львівського національного університе-ту імені Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент.
11.Горобець О.М. – доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, кандидат економічних наук.
12.Граціозі В. – Державний професійний інститут готельного господарства, ресто-ранної справи та туризму «Джироламо Варнеллі» (м. Чінголі, Італія), доктор, письменник.
13.Дем’яненко С.О. – студент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
14.Дмитрук О.Ю. – завідувач кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
15.Дітковська С.О. – доцент кафедри туризму та готельного господарства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент.
16.Карась О.С. – аспірантка  кафедри міжнародної економіки Тернопільського на-ціонального економічного університету.
17.Карфанья Е. – проф., директор Державного професійного інституту готельного господарства, ресторанної справи та туризму «Джироламо Варнеллі» ( м. Чінго-лі, Італія). Член організаційного комітету національної мережі інститутів туриз-му, координатор мережі регіону Марке. Координатор робочої групи міністерства туризму Італії.
18.Кіптенко В.К. – доцент кафедри міжнародного туризму та країнознавства Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географіч-них наук, доцент.
19.Кононенко О.Ю. – завідувач НДЛ “Регіональних проблем економіки і політики“ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат еко-номічних наук, старший науковий співробітник.
20.Король О.Д. – викладач кафедри географії та менеджменту туризму Чернівець-кого національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат географічних наук, доцент.
21.Корчук О.С. – студентка кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
22.Купач Т.Г. – асистент кафедри географії України Київського національного уні-верситету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.
23.Мальчикова Д.С. – доцент кафедри соціально-економічної географії Херсонсь-кого державного університету (Інститут Природознавства), кандидат географіч-них наук, доцент.
24.Машкова О.В. – доцент кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету (Інститут Природознавства), кандидат географічних наук.
25.Мельничук А.Л. – науковий співробітник НДЛ “Регіональних проблем економі-ки і політики“ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник.
26.Монтекьярі А. – викладач Державного професійного інституту готельного гос-подарства, ресторанної справи та туризму «Джироламо Варнеллі», м. Чінголі, Італія.
27.Мотузенко О.О. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
28.Морозова Л.В. – студентка кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
29.Олійник  Я.Б. – декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук,  професор.
30.Олішевська Ю.А. – асистент кафедри географії України Київського національно-го університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.
31.Поплавська І.В. – аспірант Тернопільського національного педагогічного універ-ситету ім.В.Гнатюка.
32.Попович І.С. – провідний спеціаліст, старший викладач кафедри фізичної гео-графії Ужгородського національного університету, аспірантка.
33.Петрина Н.В. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.
34.Россіт В. – віце-президент  Асоціації  підприємців Італії в Україні.
35.Смирнов І.Г. – профессор кафедри міжнародного туризму та країнознавства Ки-ївського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географіч-них наук, професор.
36.Скавронська І.В. – аспірантка  кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету.
37.Соколова О.І. – директор наукового центру розвитку туризму Міністерства культури і туризму України
38.Сировець С.Ю. – здобувач, кафедра міжнародного туризму та країнознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
39.Ткешелашвілі М.Л. – здобувач, Київський національний торговельно-економічний університет.
40.Уліганець С.І. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.
41.Федорова К.В. – студентка кафедри географії України Київського національно-го університету імені Тараса Шевченка.
42.Чамор К.Г. – студентка кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
43.Шандор Ф.Ф. – завідувач кафедри туризму Ужгородського національного уні-верситету, кандидат соціологічних наук, доцент.
Last Updated on Thursday, 09 February 2012 12:58