English Russian Ukrainian
Banner
Випуск 6 PDF Print E-mail
There are no translations available.

tityl_6

ЗМІСТ

CONTENTS

І. ГЕОГРАФІЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

І. REGIONAL GEOGRAPHY

3
30
33
38
42
45
49
53
56
61
63
69
73
76
79

ІІ. ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

ІІ. TOURISM REGIONAL GEOGRAPHY

86
90
96
101
108
112
117
122
125
128
132
136
140
142
148
154
158

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

1.Адамович З.М. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка
2.Білоус А.В. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3.Божук Т.І. – доцент кафедри менеджменту Львівський державний ін-ститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола кандидат технічних наук, доцент.
4.Бучко Ж.І. – доцент кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Кандидат географічних наук, доцент.
5.Вороніна А.Б. – старший викладач кафедри туризму Севастопольського економіко-гуманітарного інституту Таврійського національного універ-ситету ім. В.І. Вернадського.
6.Воронін І.М. – завідувач кафедри туризму Севастопольського економі-ко-гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського,  кандидат географічних наук, доцент.
7.Гапченко О.І. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національного університету імені Тараса Шевченка.
8.Дмитрук О.Ю. – завідувач кафедри географії України Київського наці-онального університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
9.Ільїн Л.В. – завідувач кафедри туризму Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор географічних наук, професор.
10.Кіптенко В.К. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
11.Коцан Н.Н. – завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор географічних наук, професор.
12.Кузик С.П. – доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент.
13.Кузик П.С. – стажист Дослідного інституту з вивчення культури Університету Гронінгена; м. Гронінген, Нідерланди (стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених), кандидат політичних наук.
14.Кулаков В.В. – старший викладач Миколаївського Південнослов’янського інституту Київського слов’янистичного університету.
15.Любіцева О.О. – завідувач кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географі-чних наук, професор.
16.Лисюк Х.С. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
17.Логвин М.М. – Полтавський університет споживчої кооперації України, кандидат географічних наук, доцент.
18.Ляшук М.М. - доцент кафедри туризму Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат географічних наук, доцент.
19.Нагорна М.Г. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національного університету імені Тараса Шевченка.
20.Новосад Н.О. – аспірантка І курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
21.Парфіненко А.Ю. – доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин, ка-федра туристичного бізнесу, кандидат історичних наук, доцент.
22.Пендерецький О.В. – доцент кафедри туризму Івано-Франківського на-ціонального технічного університету нафти і газу, кандидат технічних наук, доцент.
23.Пестушко В.Ю. – доцент кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, канди-дат географічних наук, доцент.
24.Покляцький С.А. – аспірант кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
25.Просвірніна Є.О. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
26.Руднева М.Г. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
27.Рутинський М.Й. – доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент.
28.Сергієнко О.П. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
29.Смирнов І.Г. – професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географіч-них наук, професор.
30.Стащук Ю.В. - аспірант ІІ р. н. кафедри країнознавства і міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин.
31.Стригун О.Г. – студентка кафедри географії України Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка.
32.Уліганець С.І. – доцент кафедри географії України Київського націона-льного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних на-ук, доцент.
33.Хоіньскі А. - dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Dr. hab., professor.
34.Шаповал Б.О. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національного університету імені Тараса Шевченка.
35.Шевцова А.О. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національного університету імені Тараса Шевченка.
36.Шевчук А.В. – економіст відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України, кандидат економічних наук.
37.Щука Г.П. – в.о. завідувача кафедри туризму та готельного господарства Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент.
38.Чіпко Т.М. – студент кафедри країнознавства та туризму Київського на-ціонального університету імені Тараса Шевченка.