English Russian Ukrainian
Banner
Випуск 4 PDF Print E-mail
There are no translations available.

tityl_4

Зміст

CONTENTS

І. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

І. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE AND IN THE WORLD

3
8
17
22
35
42
47
52
62
70
77
81
86

ІІ. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ: ТЕРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ

ІІ. GEOGRAPHY OF REKREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED QUESTIONS

92
97
106
114
118
122
125
127

ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ

ІІІ. ISSUES OF THE DAY OF GEOGRAPHY

133
141
146
152
158
166
171
176
181

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

1.Алибеков Л.А. – доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой физической географии и геоэкологии географического факультета Самаркандского го-сударственного университета, заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, эксперт программы НАТО.
2.Алибекова С.Л. – кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономической теории экономического факультета Самаркандского госуниверситета.
3.Барладін О.В. – директор ЗАТ «Інститут передових технологій»  кандидат техніч-них наук.
4. Божук Т.І. – кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола.
5.Бугрій О.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри економічної  і соціальної географії та методики викладання Криворізького державного педагогічного університету
6.Бусол І.В. – заступник головного редактора ЗАТ «Інститут передових технологій».
7.Волкова А.Г. – магістр кафедри країнознавства та туризму Київського національний університет імені Тараса Шевченка.
8.Глибовець В.Л. – аспірантка ІІ курсу кафедри країнознавства та туризму Київсько-го національний університет імені Тараса Шевченка.
9.Горбунов Р.В. – аспирант Таврический национальный университет им. В.И. Вер-надского.
10.Закутинська І.І. – аспірант, асистент кафедри географії та природознавства При-карпатський національний університет ім. Василя Стефаника.
11.Епринцев С.А. – кандидат географических наук, преподаватель кафедры геоэколо-гии и мониторинга окружающей среды Воронежского государственного университета.
12.Казанцева О.И. – доктор географии, ведущий научный сотрудник, Институт эко-логии и географии Академии наук Молдовы.
13.Кіптенко В.К. – доцент кафедри країнознавства та туризму
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
14.Корома Н.С. – аспірантка ІІ курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національний університет імені Тараса Шевченка.
15.Кулік В.В. – кандидат культурології, завідувач кафедри «Туризм» Українського морського інституту.
16.Кравчинський Р.Л. – аспірант Інституту геологічних наук НАН України.
17.Макаров Б.А. – студент кафедри туризм Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
18.Медяник А.М. – старший викладач кафедри туризму Ужгородського національно-го університету.
19.Носовська Т.Л. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка.
20.Орехова Н.А. – младший научный сотрудник МГИ НАН Украины.
21.Орещенко А.В. – аспірант кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
22.Осипов Н.Н. – студент Таврический национальный университет им. В.И. Вер-надського.
23.Парубец О.В. – аспирант Таврический национальный университет им. В.И. Вер-надского.
24.Пилипенко І.О. – доцент, кандидат географічних наук, завідувач кафедри соціа-льно-економічної географії Херсонського державного університету.
25.Полевая М.В. – кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии управления  Московского государственного института индустрии туризма.
26.Полякова Л.Г. – заведующая Общекурортная гидрометеорологическая станция ДП «Центральная курортная поликлиника» ЗАО «Укрпрофздравница».
27.Поплавська І.В. – аспірантка, Тернопільський національний педагогічний універ-ситет ім..В.Гнатюка.
28.Приходько А.І. – аспірант кафедри країнознавства та туризму  Київського Націо-нального Університету імені Тараса Шевченка
29.Распопова В.В. – начальник отдела страхования выезжающих за границу,  Частное акционерное общество «Страховая група «ТАС».
30.Січук Д.Г. – магістр кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка
31.Сировець А.Ю. – студент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Костьовича Зерова Інституту філології.
32.Сировець С.Ю. – спеціаліст навчальної лабораторії геоінформації та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувач.
33.Смаль В.В. – кандидат географічних наук, доцент, Київський національний універ-ситет імені Тараса Шевченка.
34.Смирнов І.Г. – професор кафедри кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, профе-сор.
35.Смірнов Ю.Б. – начальник гідрографічного відділу Державної установа «Держгідрографія».
36.Холошин І.В. – кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри соціальної і економічної географії Криворізького дер-жавного педагогічного університету
37.Федчук А.П. – кандидат географічних наук, Національний антарктичний науковий центр МОН України