English Russian Ukrainian
Банер
Випуск 3

tityl_3

ЗМІСТ

CONTENTS

І. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

І. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE AND THE WORLD

Шищенко П.Г., Олійник Я.Б., Олещенко В.І. Українське географічне товариство і проблеми розвитку туризму в Україні
Shishenko P.G., Oliynik Y.B., Oleshenko V.I. Ukrainian geographical society and problems of development of tourism in Ukraine
3
Любіцева О.О. До питання термінології в туризмі
Lubitseva O.O. To the question of terminology in tourism
7
Смирнов І.Г. Новітні інформаційні технології в туристичному маркетингу
Smirnov I.G. The modern information technology’s application in touristic marketing
10
Радченко О.М. ПР і рекламна діяльність ВАТ «Інтурист» Української РСР у 70-х рр. ХХ ст/
Radchenko O.M. PR and advertisement of the JSC “Intourist” of the Ukrainian SSR in the 70th of the 20th century
21
Маленков Р.О. Блок рекреаційно-туристичної інформації у кадастрі територій та об’єктів природно-заповідного фонду України
Malenkov R.O. Block of information about recreation and tourism in a cadastre naturally commandment of fund of Ukraine
26
Доан П.В. Світові перспективи фестивального туризму України
Doan P.V. World prospects of festival tourism of Ukraine
31
Сливчак Н.Є. Екскурсійна діяльність в школі
Slivchak N.E. Excursion activity at school
37
Пацюк В.С. Аналіз світового досвіду розвитку індустріального туризму
Patsyuk V.S. Analysis of world experience of development of industrial tourism
39
Пестушко В.Ю. Кон’юнктура світового ринку туристичних послуг в умовах глобальної економічної кризи
Pestushko V.Y. The state of word tourism services market under the global economic crisis
44
Короткова А.Я., Стафійчук В.І. Особливості розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії
Corotkova A.Y., Stafiychuk V.I. Tourism Development in South East Asia
51
Яценко Б.П. Культурологічні та екологічні особливості міжнародного та внутрішнього туризму Японії
Yacenko B.P. Cultural and ecological features of international and internal tourism of Japan
57
Матвієнко В.М., Матвієнко Н.М. Етнографічні ресурси Туреччини як складова туристсько-рекреаційного потенціалу
Matvienko V.M., Matvienko N.M. Ethnographic resources of Turkey as the component of tourist and recreation potential
65
Залещик В.В. Відпочинок, рекреація, туризм: зарубіжний досвід
Zaleshchik V.V. Leisure, recreation and tourism on international exреrience
71

ІІ. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ
ІІ. GEOGRAPHY OF REKREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED QUESTIONS


Аріон О.В., Мотузенко О.О., Уліганець С.І., Галатенко І.Г. Туристсько-рекреаційний потенціал печерського району м. Києва
Arion O.V., Motusenko O.O., Yliganets S.I., Galatenko I.G. Tourist and recreational potential of the Pecherskiy district of Kiev city
76
Сировець С.Ю. Рекреаційно-туристична діяльність в системі сталого розвитку регіону
Syrovets S.Y. Recreation and tourism activity of system steady development of region
84
Іванов О.В. Проблеми розвитку яхтинга в Україні
Ivanov O.V. The problems of development of yacht tourism in Ukraine
87
Тертична Ю.В. Замковий туризм в Україні
Tertuchna Y.V. Castle tourism in Ukraine
91
Мацюк О.В. Основні фактори розвитку туризму в країнах Південно-східної Азії на прикладі Тайланду
Macyuk O.V. Basic factors of development of tourism of South-East Asia аre on the example of Tailand
97
Дмитрук О.Ю., Бондаренко І.В. Еколого-сакрально-бальнеологічна стежка «Дива Феофанії»
Dmitruk O.Y., Bondarenko I.V. The sacral-balneology-ecotour “Feofaniya Magic”
102
Дмитрук О.Ю., Борідченко О.В. Ботанічна екостежка в Голосіївському лісі
Dmitruk O.Y., Boridchenko O.V. The botanical ecotour in the Golosyiv’s forest
104
Дмитрук О.Ю., Галатенко І.Г. Сакрально-етнографічна екостежка в Голосіївському лісі
Dmitruk O.Y.,  Galatenko I.G. The sacral-ethnographical ecotour in the Golosyiv’s forest
106
Дмитрук О.Ю.,  Гондарєва К.В. Зоологічна екостежка в Голосіївському лісі
Dmitruk O.Y., Gondareva K.V. The zoological ecotour in the Golosyiv’s forest
109
Дмитрук О.Ю., Ковалевич А.І. Сакральна екоекостежка “Лиса гора”
Dmitruk O.Y., Kovalevich A.I. The sacral ecotour “Lisa Gora”
111
Дмитрук О.Ю., Стригун О.Г. Краєзнавча екостежка в парку “Нивки”
Dmitruk O.Y., Stigun O.G. The local lore ecotour in the park “Nivky”
114
Дмитрук О.Ю., Пономаренко Д.В. Гідрологічна екостежка “Київська Венеція”
Dmitruk O.Y.,  Ponomarenko D.V. The hydrological ecotour of the “Kiyv’s Venetia”
116
Дмитрук О.Ю., Латуринський Т.Л. Історико-краєзнавча екостежка в Конча-Заспі
Dmitruk O.Y., Laturinskiy T.L. The historical local lore ecotour in the Koncha-Zaspa
118

ІІІ. АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ

ІІІ. ISSUES OF THE DAY OF GEOGRAPHY


Гуменюк А. Е., Иливанова И.В. Ландшафты Чебоксарской агломерации для развития региональных туристско-рекреационных систем и рационального природопользования
Gumenuk A.E. Ilivanova I.V. Landscapes of the Cheboksarskoy agglomeration for development of the regional tourist and recreation systems and rational nature using
120
Сливка Р.Р. Вплив міжнародних конфліктів на геополітичне положення України
Slyvka R.R. Influence of international clashes on the geopolitics location of Ukraine
127
Мальчикова Д. С., Топчієв О.Г. Територіальний підхід у вирішенні геоекологічних проблем в контексті становлення геопланувальної парадигми
Malchikova D.S., Topchiev O.G. Territorial approach in decision geoecological problems in context of the formation geoplanning paradigms
134
Білоус А.В. Суспільно-географічні дослідження інформаційної сфери
Bilous A.V. Socio-geographical researches of the information sphere
140
Логвин М.М., Шуканов П.В. Сучасні геодемографічні проблеми і теорія “Золотого” мільярда
Logvin M.M., Shukanov P.V. Modern geodemografical problems and theory of “gold” milliard
145
Литовченко І.В. Теоретико-методологічні та методичні основи суспільно-екологічного районування
Litovchenko I.V. Theoretically-methodological and methodic fundamentals of social and ecological division of rigion into districts
150
Шепетуха О.В. Аналіз системи вищої освіти у країнах світу
Shepetukha O.V. Analysis of the higher education system in the countries of the world
157
Іванова О.С. Теоретико-методологічні основи мелогеографії України
Ivanova O.S. Theoretico-methodological base of melogeography of Ukraine
163
Нагорна М.М. Корпоратизація російського авіакосмічного комплексу
Nagorna M.M. Corporatisation of the Russian aerospace complex
166
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
INFORMATION ABOUT AUTHORS
1.Аріон О.В. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
2.Білоус А.В. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3.Бондаренко І.В. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4.Борідченко О.В. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5.Галатенко І.Г. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6.Гондарєва К.В. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7.Гуменюк А.Е. – Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, историко-географический факультет, ассистент кафедры физической географии и геоморфологии.
8.Доан П.В. – студент IV курсу Київського інституту регіонального управління, підприємництва, екологічного менеджменту та туризму.
9.Дмитрук О.Ю. – завідувач кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
10.Залещик В.В. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11.Іванов О.В. - студент 5 курсу кафедри країнознавства та туризму, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12.Іванова О.С. – студентка 5 курсу кафедри країнознавства та туризму, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13.Иливанова И.В. – Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, историко-географический факультет, старший преподаватель кафедры природопользования и геоэкологии.
14.Ковалевич А.І – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
15.Короткова А.Я. – професор кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат  географічих наук.
16.Латуринський Т.Л. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
17.Литовченко І.В. – доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Полтавського університету споживчої кооперації України, кандидат географічних наук, доцент.
18.Логвин М.М. – Полтавський університет споживчої кооперації України, кандидат географічних наук, доцент.
19. Любіцева О.О. – завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
20.Маленков Р.О. – старший викладач Інституту землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті.
21.Мальчикова Д.С. – доцент кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету, кандидат географічних наук, доцент.
22.Матвієнко В.М. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
23.Матвієнко Н.М. – завідувач навчальної лабораторії геоінформації та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, асистент.
24.Мотузенко О.О. – доцент географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
25.Мацюк О.В. – студенка 4 курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
26.Нагорна М.М. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
27.Олійник Я.Б. – декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кор. АПН України, доктор економічних наук, професор., засл. діяч науки і техніки.
28.Олещенко В.І. – віце-президент Українського географічного товариства, кандидат географічних наук, доцент.
29.Пацюк В.С. – асистент кафедри фізичної географії та геології Криворізького державного педагогічного університету.
30.Пестушко В.Ю. – доцент кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат географічних наук, доцент.
31.Пономаренко Д.В. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
32.Радченко О.М. – старший викладач Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.
33.Сировець С.Ю. – спеціаліст навчальної лабораторії геоінформації та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувач.
34.Сливчак Н.Є. – вчитель географії СШ № 176.
35.Сливка Р.Р. - кандидат географічних наук, доцент кафедри географії і природознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
36.Смирнов І.Г. – професор кафедри кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
37.Стафійчук В.І. – доцент кафедри кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
38.Стригун О.Г. – магістр кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
39.Тертична Ю.В. - студентка 3 курсу кафедри країнознавства та туризму, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
40.Топчієв О.Г. – завідувач кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, заслужений діяч науки і техніки України, доктор географічних наук, професор.
41.Уліганець С.І. – доцент кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
42.Шищенко П.Г. – Президент Українського географічного товариства, член-кор. АПН України, доктор географічних наук, професор, засл. діяч науки і техніки.
43.Шепетуха О.В. – студентка 4 курсу кафедри країнознавства та туризму, Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
44.Шуканов П.В. – Полтавський університет споживчої кооперації України, кандидат географічних наук, доцент.
45.Яценко Б.П. – професор кафедри кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.