English Russian Ukrainian
Banner
Туризмознавство: вступ до фаху PDF Print E-mail
There are no translations available.

Любіцева О.О., В.К. Бабарицька Туризмознавство: вступ до фаху
loo5

Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 335 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-454 від 20.02.08)

Даний підручник є вступом до фаху з туризму і має за мету надати базові відомості про даний фах, про особливості туризму як суспільного явища, об'єкта наукового дослідження, ефективної галузі економіки, про структуру туризму, особливості функціонування його складових і діяль-ності туристичного підприємства, специфіку ринку туристичних послуг, маркетингу та менеджменту туризму, туристичну політику з державного регулювання даного виду бізнес-діяльності, розвиток міжнародного тури-зму на етапі глобалізації.Для студентів фаху "туризм" вищих навчальних закладів освіти, фахівців галузі туризму, широкого кола читачів тощо.

Зміст
Передмоваpage_white_acrobat 5
Розділ 1. ТУРИЗМ  ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕpage_white_acrobat 9
1.1. Передумови та об'єктивні чинники  розвитку туризму 9
1.2. Основні поняття та визначення туризму 14
1.3. Функції туризму 17
1.4. Структура туризму 22
1.5. Туризм як об'єкт наукового пізнання 38
Розділ 2. НАРИСИ  З ІСТОРІЇ ТУРИЗМУpage_white_acrobat 45
2.1. Періодизація розвитку туризму 45
2.2. Передісторія туризму 48
2.3. Основні віхи історії світового туризму 54
2.4. Мандрівництво українців та Україною 70
2.5. Етапи розвитку туризму в Україні 76
Розділ 3. ТУРИЗМ  ЯК ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬpage_white_acrobat
93
3.1. Формування системи гостинності 93
3.2. Індустрія туризму та її структура 102
3.3. Територіальна складова індустрії туризму 109
3.4. Виробнича складова індустрії туризму 129
3.5. Регуляторна складова індустрії туризму 139
Розділ 4. РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГpage_white_acrobat 149
4.1. Суб'єкти туристичного ринку 149
4.2. Механізм функціонування  туристичного ринку 154
4.3. Тур як специфічний продукт  туристичного ринку 160
4.4. Маркетинг туризму 165
Розділ 5. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  ТУРИСТИЧНОГО ПРОЦЕСУpage_white_acrobat 173
5.1. Самоорганізація 173
5.2. Організація  транспортного обслуговування в туризмі 177
5.3. Організація послуг гостинності в туризмі 196
5.3. Організація екскурсійної діяльності 222
5.5. Організація  туристсько-рекреаційних комплексів 229
Розділ 6.ОСНОВИ  ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІpage_white_acrobat 237
6.1. Суб'єкти туристичної діяльності 237
6.2. Виробничо-обслуговуюча діяльність
туристичного підприємства
247
6.3. Проектування турів 259
6.4. Діяльність туристичного підприємства  з організації
обслуговування туристів
263
6.5. Ринкова діяльність  туристичного підприємства 278
Розділ 7. Регулювання туристичної діяльностіpage_white_acrobat 301
7.1. Міжнародне регулювання туризму 301
7.2. Державне регулювання туризму 304
7.3. Державне регулювання туристичною діяльністю в Україні 307
Список рекомендованої  з курсу літературиpage_white_acrobat 316
Додаток Аpage_white_acrobat
Типи підприємств,  що надають послуги розміщення
319
Національні системи класифікації готелів 321
Додаток Бpage_white_acrobat
Особливості складання меню  для іноземних туристів
328
Додаток Вpage_white_acrobat
Класифікація маршрутів і турів
331
Додаток Гpage_white_acrobat 333
Додаток Дpage_white_acrobat
Механізм регулювання  міжнародного туризму
335
Last Updated on Tuesday, 24 January 2012 16:32