English Russian Ukrainian
Banner
Географія світового господарства PDF Print E-mail
There are no translations available.

gsg1
Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посіб. Рекомендовано МОН / Я.Б. Олійника та ін., за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. — К.: знання 2011. — 640 с., 28 с. іл. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-3201 від 16 квітня 2010 р.).

Автори - колектив викладачів географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Я.Б. Олійник, доктор економічних наук, професор,член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету (передм., вступ); доктори географічних наук, професори І.Г. Смирнов (кер. авт. кол., передм., розд. 1-20, 22, 23, 25, 27, додатки), О.О. Любіцева (розд. 24, 25), Б.П. Яценко (розд. 2), К.В. Мезенцев (вступ); кандидати географічних наук, доценти В.К. Кіптенко (розд. 21), Т.І. Шпарага (розд. 24),  І.Г. Хільчевська (розд. 26); асистенти Л.М. Литвенко (розд. 19), С.Ю. Сировець (розд. 25, додатки).

Зміст
Передмоваpage_white_acrobat 13
15
27
1.1. Відкрита економіка як феномен ХХІ ст 27
1.2. Модель участі країн світу в світовому господарстві 28
1.3. Міжнародний географічний поділ праці як основна наукова категорія географії світового господарства 31
1.4. Міжнародна спеціалізація та кооперування у світовому господарстві 33
1.5. Структурний аналіз світового господарства 34
Контрольні запитання та завдання 35
Допоміжна література 36
Розділ 2. Концептуальні основи географії світового господарстваpage_white_acrobat 37
2.1. Теорія порівняльних переваг 37
2.2. Теорія конкурентних переваг 42
2.3. Теорія кластерів 45
2.4. Теорія вільних економічних зон 47
2.5. Еволюція думки з питань міжнародного поділу праці та територіальної
організації світового господарства
54
Контрольні запитання та завдання 59
Допоміжна література 60
Розділ 3. Особливості розвитку світового ринкового господарстваpage_white_acrobat 62
3.1. Період первинного нагромадження капіталу 62
3.2. Перша промислова революція 65
3.3. Друга промислова революція 68
3.4. Третя промислова революція 70
Контрольні запитання та завдання 73
Допоміжна література 74
Розділ 4. Система національних рахунків та її застосування в географії
світового господарстваpage_white_acrobat
75
4.1. Сутність та відмінні риси СНР 75
4.2. Основні макроекономічні показники СНР 76
4.3. Структура валового внутрішнього продукту 77
4.4. Основні показники СНР та їх використання в географії світового
господарства
79
Контрольні запитання та завдання 82
Допоміжна література 83
Розділ 5. Процеси глобалізації та економічної інтеграції у світовому
господарствіpage_white_acrobat
84
5.1. Інтернаціоналізація та глобалізація у світовому господарстві 84
5.2. Географічні аспекти міжнародної економічної інтеграції 87
5.3. Європейська економічна інтеграція 89
5.4. Інші інтеграційні угрупування світу 92
Контрольні запитання та завдання 96
Допоміжна література 97
Розділ 6. Міжнародні економічні організаціїpage_white_acrobat 98
6.1. Значення та класифікація МЕО 98
6.2. Економічні організації ООН 99
6.3. Економічні організації поза системою ООН 103
6.4. Україна та міжнародні економічні організації 106
Контрольні запитання та завдання 109
Допоміжна література 109
Розділ 7. Географія природних ресурсів світуpage_white_acrobat 110
7.1. Поняття і класифікація природних ресурсів 110
7.2. Природні ресурси в світовому господарстві та на світовому ринку 113
7.3. Географія мінеральних ресурсів (корисних копалин) світу 114
7.4. Агрокліматичні ресурси світу 122
7.5. Водні ресурси світу 123
7.6. Земельні ресурси світу 126
7.7. Лісові ресурси світу 129
7.8. Ресурси Світового океану 131
Контрольні запитання та завдання 137
Допоміжна література 138
Розділ 8. Природні ресурси світу: еколого-економічний аналізpage_white_acrobat 139
8.1. Правило Хотелінга щодо визначення ціни вичерпних природних
ресурсів на світовому ринку
139
8.2.Економічний аналіз забруднення навколишнього природного середовища 142
8.3. Екологічна політика держав світу 144
8.4. Світові екологічні проблеми 148
Контрольні запитання та завдання 156
Допоміжна література 157
Розділ 9. Народонаселення світу та продовольча проблемаpage_white_acrobat 158
9.1. Демографічні ресурси світу 158
9.2. Світовий процес урбанізації 165
9.3. Забезпечення населення світу продовольством 170
Контрольні запитання та завдання 177
Допоміжна література 177
Розділ 10. Світовий ринок трудових ресурсівpage_white_acrobat 178
10.1. Трудові ресурси та ринок праці 178
10.2. Модель внутрішнього ринку праці 181
10.3. Особливості міжнародного ринку праці та чинники диференціації оплати праці 184
Контрольні запитання та завдання 188
Допоміжна література 189
Розділ 11. Основи індустріальної організаціїpage_white_acrobat 190
11.1. Теоретичні джерела 190
11.2. Структура ринку промислової продукції 193
11.3. Ринкова стратегія промислового підприємства (фірми) 199
Контрольні запитання та завдання 202
Допоміжна література 202
Розділ 12. Географія промисловості світу: гірничо-добувна промисловість, енергетикаpage_white_acrobat 203
12.1. Особливості сучасної галузевої структури світового господарства і промисловості 203
12.2. Гірничо-добувна промисловість світу 206
12.3. Енергетика світу 210
Контрольні запитання та завдання 230
Допоміжна література 231
Розділ 13. Географія промисловості світу: металургія, машинобуду-вання, хімічна промисловістьpage_white_acrobat 232
13.1. Чорна металургія світу 232
13.2. Кольорова металургія світу 238
13.3. Світове машинобудування 244
13.4. Хімічна промисловість світу 252
Контрольні запитання та завдання 259
Допоміжна література 259
Розділ 14. Географія промисловості світу: лісова, легка, харчова промисловістьpage_white_acrobat 260
14.1. Лісова промисловість світу 260
14.2. Легка промисловість світу 264
14.3. Харчова промисловість світу 272
Контрольні запитання та завдання 278
Допоміжна література 279
Розділ 15. Сільське господарство в світовій економіціpage_white_acrobat 280
15.1. Сільське господарство в умовах ринку 280
15.2. Державна політика підтримки сільського господарства 286
15.3. Регіональні особливості світового сільського господарства 293
Контрольні запитання та завдання 300
Допоміжна література 300
Розділ 16. Географія сільського господарства світуpage_white_acrobat 301
16.1. Сільське господарство як галузь світового господарства 301
16.2. Географія рослинництва світу 305
16.3. Географія тваринництва світу 315
Контрольні запитання та завдання 321
Допоміжна література 322
Розділ 17. Транспортно логістичні системи світуpage_white_acrobat 323
17.1. Світовий ринок транспортно-логістичних послуг 323
17.2. Ринок логістичних послуг США 332
17.3. Японський досвід виробничої логістики 335
17.4. Розвиток логістики в Азії 344
Контрольні запитання та завдання 355
Допоміжна література 355
Розділ 18. Транспортно-логістична інтеграція в Європіpage_white_acrobat 357
18.1. Транспортно-логістична стратегія ЄС 357
18.2. Європейські транспортні коридори та пан’європейські транспортні зони 362
18.3. Інтеграція України в світову та Європейську транспортно-лгістичні системи 368
18.4. Формування ринку транспортно-логістичних послуг в Україні 370
Контрольні запитання та завдання 380
Допоміжна література 381
Розділ 19. Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграціїpage_white_acrobat 382
19.1. Історико-географічне підгрунття Балто-Черноморського странспортно-логістичного співробітництва 382
19.2. Формування та географія транспортно-логістичної системи Балтики 384
19.3. Формування та географія транспортно-логістичної системи Чорного моря 397
19.4. Напрямки участі України в системі Балто-Чорноморській транспортно-логістичній інтеграції 402
Контрольні запитання та завдання 408
Допоміжна література 409
Розділ 20. Економіка інформаціїpage_white_acrobat 410
20.1. Інформація як товар 410
20.2. Інформаційна асиметрія 414
20.3. Ризик і страхова справа 416
20.4. Інформація та світові фінансові ринки 419
Контрольні запитання та завдання 422
Допоміжна література 423
Розділ 21. Географія інформаційного сектору світового
господарстваpage_white_acrobat
424
21.1. Інформаційний простір та інформаційне суспільство 424
21.2. Науково-освітній комплекс 429
21.3. Інформаційно-комунікаційний комплекс 434
Контрольні запитання та завдання 440
Допоміжна література 451
Розділ 22. Географія мобільного зв’язку світуpage_white_acrobat 452
22.1. Технології мобільного зв’язку та регіональне суперництво на
цьому ринку
452
22.2. Мобільний зв’язок в Україні 456
22.3. Компанія Nokia (Фінляндія) – найбільший світовий виробник
мобільних телефонів
457
Контрольні запитання та завдання 466
Допоміжна література 466
Розділ 23. Соціальні товари та соціальні проблеми в світовому
господарствіpage_white_acrobat
468
23.1. Соціальні товари: їх ознаки, поділ та фінансування 468
23.2. „Суспільний вибір” та його соціальний зміст 471
23.3. Світова проблема соціальної безпеки населення 474
23.4. Проблема бідності в сучасному світі 479
Контрольні запитання та завдання 484
Допоміжна література 484
Розділ 24. Географія сфери послуг у світовому господарствіpage_white_acrobat 486
24.1. Загальні тенденції розвитку ринку послуг 486
24.2. Ринок фінансово-банківських послуг 496
24.3. Ринок освітніх послуг 507
Контрольні запитання та завдання 517
Допоміжна література 518
Розділ 25. Географія міжнародного туризмуpage_white_acrobat 519
25.1. Туризм як соціокультурний феномен сучасної цивілізації 519
25.2. Індустрія туризму 530
25.3. Географія туризму 541
Контрольні запитання та завдання 551
Допоміжна література 551
Розділ 26. Географія міжнародної торгівліpage_white_acrobat 553
26.1. Зміст міжнародної торгівлі та сучасні тенденції її розвитку 553
26.2. Характеристика ринків товарів і послуг у міжнародній торгівлі 559
26.3. Міжнародна торгівля промисловими товарами, машинами і
обладнанням
559
26.4. Міжнародна торгівля продукцією інтелектуальної праці 562
26.5. Міжнародна торгівля послугами 565
Контрольні запитання та завдання 566
Допоміжна література 580
Розділ 27. Географія ТНКpage_white_acrobat 581
27.1. Значення ТНК у світовому господарстві та їх економічна сутність 582
27.2. Класифікація ТНК за організаційно-економічними формами 582
27.3. Історико-географічний аспект розвитку ТНК 586
27.4. Географічний аналіз ТНК 589
27.5. Найбільші корпорації світу 593
Контрольні запитання та завдання 606
Допоміжна література 613
Список основних літературних джерелpage_white_acrobat 614
Додатки 615

Last Updated on Tuesday, 24 January 2012 15:13