English Russian Ukrainian
Баннер
Дисертації PDF Печать E-mail
Недоступен ни однин перевод.

Геопросторова організація туристичного процесу: Автореф. дис. д-ра геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / О.О. Любіцева; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2003. — 29 с.: рис. — укp.
Конкретизовано сутність географії туризму як географічної науки з вивчення геопросторової організації туристичного процесу як взаємодії ринків різного масштабу, видів та типів. Визначено специфіку формування територіальних туристичних ринків та розкрито механізм їх функціонування. Виявлено та сформульовано закономірності функціонування та геопросторової організації туристичного процесу. Розроблено методику сполученого структурно-процесуального регіонального аналізу туристичних ринків різного ієрархічного рівня. Обгрунтовано та запропоновано типологію національних туристичних ринків і моделі розвитку індустрії туризму. Запропоновано модель геопросторової організації глобального туристичного ринку, обгрунтовану результатами макрорегіонального аналізу туристичного процесу, визначено його структуру та тенденції розвитку. Описано та реалізовано методику країноцентричного аналізу туристичного процесу. Розроблено методику країноцентричного аналізу конкурентних позицій національного туристичного ринку України на субрегіональному центрально-європейському ринку. Визначено за авторською методикою конкурентні позиції українського національного ринку туристичних послуг у субрегіоні, що дозволило запропонувати шляхи посилення конкурентних позицій країни на центрально-європейському туристичному ринку.

завантажитиpage_white_acrobat

Економіко-географічні засади збалансованого розвитку України: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / С.А. Лісовський; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 36 с.: рис. — укp.
Розроблено теоретико-методологічні засади збалансованого розвитку (ЗР) регіонів різних ієрархічних рівнів, запропоновано методику економіко-географічного дослідження проблем переходу до ЗР окремої країни. Розроблено систему показників, що характеризують економіко-географічні аспекти екологічної безпеки, проведено порівняльний аналіз регіонів України за станом екологічної безпеки. Розглянуто зовнішні та внутрішні фактори, що визначають передумови ЗР України та її регіонів. Розроблено систему індикаторів та інтегральний економіко-географічний показник збалансованості розвитку, з використанням якого досліджено сучасні рівні збалансованості розвитку країн і територій світу та України як складової світового співтовариства. Визначено регіональні відмінності у рівнях збалансованості розвитку у межах території України. Розроблено рекомендації щодо системи заходів, спрямованих на забезпечення переходу країни до ЗР.

завантажитиpage_white_acrobat

Лімносистеми Українського Полісся: регіональні закономірності та особливості оптимізації: автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.11 [Електронний ресурс] / Л.В. Ільїн; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 40 с. — укp.
Розроблено теоретико-методологічні та методичні основи конструктивно-географічних досліджень лімносистем (галузевих лімнологічних, комплексних ландшафтознавчих, конструктивно-географічних та інтегративних еколого-лімнологічних досліджень). Установлено закономірності лімногенезу й особливості природних, а також антропогенно та техногенно активізованих процесів у водоймах регіону та їх басейнах з урахуванням зональної та регіональної специфіки. Розглянуто історичні аспекти дослідження водойм. Проаналізовано існуючі їх галузеві класифікації як наукову базу геологічних досліджень і синтезу лімнолого-географічних знань. Виявлено природні умови та чинники формування станів і функціонування лімносистем, закономірності поширення природних і штучних водойм. Проведено просторово-часовий лімнолого-географічний аналіз водойм і типізацію, які вивчено як середовища осадонагромадження й акумуляції донних відкладів. Установлено геохімічні індикатори станів лімносистем. Здійснено конструктивно-географічний синтез знань про водойми, інтегративне регіональне оцінювання найважливіших природних ресурсів. Обгрунтовано напрямки їх раціонального використання в різних галузях економіки. Проаналізовано масштаби антропогенного впливу на лімносистеми. Виявлено техногенні трансформаційні процеси у водоймах. Розроблено конструктивно-лімнологічні засади раціонального використання й охорони водойм. Запропоновано шляхи оптимізації природокористування на водоймах. Обгрунтовано наукові засади, методи відновлення (оздоровлення) лімносистем регіону.

завантажитиpage_white_acrobat

Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України: Автореф. дис... д-ра географ. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / О.О. Бейдик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 36 с. — укp.
Розвинуто методологію рекреаційної географії та географії туризму як складових суспільної географії. Комплексно проаналізовано рекреаційно-туристські ресурси, розширено уявлення про їх структуру, а також мотодику дослідження. Обгрунтовано та здійснено оцінку рекреаційно-туристських ресурсів України, визначено та проаналізовано ресурсно-рекреаційний рейтинг її регіонів. Висвітлено можливості застосування картографічних моделей потенціалу полів у ресурсно-рекреаційних дослідженнях, обгрунтовано рейтингове ресурсно-рекреаційне районування території. Визначено та розкрито суть регіональних ресурсно-рекреаційних паспортів і перспективи розвитку регіональної рекреації та туризму з урахуванням специфіки суспільно-географічного положення та ресурсних чинників. У контексті аспектів щодо середнього рівня забезпеченості України рекреаційно-туристськими ресурсами і невисокого ступеня просування турпродукту розглянуто питання використання переваг геополітичного положення країни та суспільно-географічного (її регіонів) як один з головних чинників розвитку транснаціональної індустрії та посилення її ролі у національній економіці.

завантажитиpage_white_acrobat

Політико-географічні аспекти взаємодії господарств країн Центральної Європи: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / В.І. Стафійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 20. с. — укp.
Узагальнено і розвинуто теоретико-методологічні основи вивчення поля економічної взаємодії. Обгрунтовано, що вивчення такого складного суспільно-географічного комплексу потребує поєднання наукових підходів окремих суспільно-географічних дисциплін (політичної географії, географії міжнародних економічних відносин, країнознавства тощо), геополітики та наук про міжнародні економічні відносини (МЕВ). На основі аналізу теоретичних концепцій геополітики, МЕВ та регіональної економічної інтеграції розкрито їх географічний контекст. Сформульовано суспільно-географічну концепцію розвитку і функціонування поля економічної взаємодії у зоні Центральноєвропейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЦЄАВТ) і участь в ній України. Проаналізовано політико-географічні фактори (історія політичних і економічних відносин, сучасне геополітичне становище, співвідношення політичних сил тощо) утворення зони вільної торгівлі в регіоні. Виявлено їх вплив на формування закономірностей сучасної географії міжнародних економічних відносин як показника взаємозалежності національних господарств країн ЦЄАВТ та перспективи подальшої інтеграції. Подано рекомендації щодо поліпшення зовнішньоекономічних зв'язків України з країнами регіону.

завантажитиpage_white_acrobat

Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / О.Ю. Малиновська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.
Поглиблено теоретико-методологічні засади дослідження процесу формування державних кордонів з позицій суспільної географії. Удосконалено методику політико-географічного аналізу функціонування державних кордонів. Виявлено основні чинники та їх вплив на специфіку формування західного державного кордону України. Проведено періодизацію даного процесу з 1918 р. на підставі результатів вивчення та критичного аналізу наукової літератури, архівних документів та опублікованих матеріалів. Введено до наукового обігу нові архівні матеріали. Розкрито специфіку прояву та співвідношення бар'єрної та комунікаційної функцій західного державного кордону України.

завантажитиpage_white_acrobat

Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв'язків України та Німеччини: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / І.Г. Хільчевська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 23 с.: рис. — укp.
Досліджено аспекти формування зовнішніх зв'язків країни та механізмів їх функціонування, визначено їх суспільно-географічну суть, обгрунтовано чинники формування зовнішніх, зокрема, зовнішьоекономічних зв'язків країни. Систематизовано методичні підходи щодо оцінки територіальної та галузевої організації двосторонніх зв'язків, передусім, торговельних, інвестиційних та соціальних з урахуванням ринкових умов господарювання. Оцінено систему умов, чинників та механізмів їх впливу на формування ефективних зовнішніх зв'язків. Визначено та обгрунтовано основні напрямки вдосконалення територіальної та галузевої структури зовнішніх зв'язків між Україною та Німеччиною.

завантажитиpage_white_acrobat

Формування і розвиток просторових систем послуг (теорія та практика реалізації): автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 [Електронний ресурс] / М. П. Мальська; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2011. — 40 с.: рис. — укp.
Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження процесів формування просторових систем послуг (ПСП), запропоновано авторську концепцію управління процесами їх розвитку, що базується на структурній трансформації економіки регіонів у поєднанні з просторовою трансформацією. Висвітлено методичні підходи до аналізу рівня розвитку ПСП, проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку цих систем в регіонах України в контексті процесів та явищ, що зумовлюють їх асиметричність і неоднорідність, а також концентрацію темпів розвитку. Визначено сутність і роль туризму у розвитку просторових систем послуг, проаналізовано основні тенденції розвитку просторової системи туристичних послуг Львівської суспільної ПСП, наведено перспективи використання її потенціалу, визначено чинники розвитку глобальної системи туристичних послуг. Розглянуто зарубіжний досвід регулювання розвитку сфери послуг і можливості його адаптації до українських реалій, обгрунтовано напрями удосконалення механізму управління розвитком ПСП на загальнодержавному та регіональному рівнях, визначено завдання державної політики розвитку туризму в Україні.

завантажитиpage_white_acrobat

Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аналіз): Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 [Електронний ресурс] / Ю.С. Брайчевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.
Розглянуто суспільно-географічні аспекти вивчення закономірностей, чинників і форм участі інтеграційної господарської системи ЄС у світовому господарстві. У науковий обіг введено поняття інтеграційної господарської системи та доведено її існування у межах Єдиного європейського ринку. Запропоновано методику суспільно-географічного дослідження інтеграційної господарської системи, зокрема, її зовнішньоекономічних зв'язків, розроблену на прикладі ЄС. Удосконалено методичний інструментарій суспільно-географічного дослідження потокових явищ (руху товарів, послуг та капіталу). Проаналізовано чинники розвитку європейської інтеграційної системи, а також фактори формування її зовнішньоекономічних зв'язків. Проведено системно-структурне дослідження компонентної, просторової та організаційно-управлінської структури зовнішньоекономічного комплексу ЄС. Охарактеризовано стан економічних відносин між Україною та ЄС щодо загальних тенденцій участі ЄС у світовому господарстві. Розроблено рекомендації щодо оптимізації економічних відносин між Україною та ЄС у контексті інтеграції України до європейського економічного простору.

завантажитиpage_white_acrobat

Обновлено 11.01.2012 17:02