English Russian Ukrainian
Banner
Книги PDF Print E-mail
There are no translations available.

1

baleks

Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: КноРус, 2011. – 464 с.

Второе издание учебника расширяет представление о туризме как общественном явлении. В нем раскрываются все составляющие туристской системы в их взаимосвязях. Обобщены теоретические знания о туризме, которые подкреплены статистической информацией, примерами из международной и российской туристской практики, а также даны рекомендации по формированию цивилизованного рынка туризма в Российской Федерации. Для студентов географических и экономических факультетов вузов, а также работников турбизнеса и турадминистраций.

baleks2

Александрова А.Ю., Сединкина О.Н. Тематические парки мира. – КноРус, 2011. – 208 с.

Предлагаемое учебное пособие является пока единственной в России работой, в которой всесторонне рассматриваются тематические парки мира. Освещаются история их возникновения, современное состояние и тенденции долгосрочного развития. Подробно анализируется деятельность крупнейших операторов паркового бизнеса. Большое внимание уделяется особенностям развития тематических парков по регионам мира. Раскрывается роль тематических парков в модернизации региональной экономики и подъеме социальной сферы. Для студентов, преподавателей, представителей турбизнеса, работников турадминистраций, членов туристских общественных организаций и любителей путешествий.

vk3

Бабарицька В.К., Короткова А.Я., Малиновська О.Ю. Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. Посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 462 с.

Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеірал з понять екскурсознавства і музеєзнавства. Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності. Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення огялдових і тематичних екскурсій. Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу і розповіді, а також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами. Розглянуто механізм управління ексурсійною діяльністю в ринкових умовах, а також організаційно-інституційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні. Висвітлено сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності, модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні. Підручник містить значний фактичний і прикладний матеріал; подано словник термінів по архітектурі, скульптурі, живопису та декоративно-прикладному мистецтву, що стане у нагоді практкуючим ексурсоводам при підготовці екскурсій на різну тематику.

vk2

Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник – К.: Альтерпрес, 2004. — 288 с. ISBN 966-542-244-8

Містить програмний матеріал щодо базових понять туроперейтинга і основ сервісного забезпеченння турпродукту. Розкривається сутність понять "туризм", "турист", "турпослуга", "турпродукт" i класифікаційних підходів в сфері гостинності i туризму. Розглядаються ключові елементи технологій обслуговування в туризмі, функції та схеми діяльності організаторів обслуговування i продавців турпродукту, зміст передреалізаційних процесів в туризмі. Представлено принципи i методи проектування, просування та стимулювання продажу, управління якістю турпродукту, основи документального оформлення турів.

Божук Т.І. Релігійний туризм: термінологічний словник-довідник /  [автор-упорядник Т.І. Божук]. – Л.: Український бестселер, 2010. – 152 с.

Словник-довідник уміщує понад 500 понять і термінів, а також словосполучень, розташованих  за абеткою, із позначеними наголосами. Більшість термінів присвячено тематиці релігійного туризму в християнстві, оскільки це віровчення найближче автору-упоряднику. Видання охоплює лише деякі відомості про найвизначніших людей і стислий опис найбільших центрів релігійного туризму (Єрусалим, Ватикан, Мекка, Медина). У словнику подано перелік основних релігійних свят, оскільки спостерігається неабияка зацікавленість ними туристів, на що вказує зростання кількості відвідувачів під час Храмових празників. Крім цього, такі теми як конфесії; світові й національні релігії; чи монаші ордени, чини і згромадження, – досить об’ємні й уміщують значну кількість довідкової інформації, тому перелік термінів у межах теми подано за абеткою.

bistrov1

Быстров С.А., Воронцова М.Г. Иллюстративный материал из книги "Туризм: макроэкономика и микроэкономика". – СПб.: «Издательский дом Герда», 2007. – 464 с.

завантажити page_white_acrobat

boa2

Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. – 395 с. ISBN 966-594-260-3

Систематизовано методологічні основи та вдосконалено методику дослідження рекреаційно-туристських ресурсів, розширено уявлення про їх структуру; поглиблено понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії та географії туризму. Проведено ресурсно-рекреаційну оцінку та паспортизацію адміністративно- територіальних суб'єктів України, обгрунтовано її рейтингове рекреаційне районування.

ab1

Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України.

boa3

Бейдик О.О. Географія: Короткий тлумачний словник. – К.: Либідь, 2001. – 192 с. – Укр. і рос. мовами. ISBN 966-06-0061-5.

У словнику вміщено близько 700 статей українською і російською мовами із загальної, фізичної та економічної географії, картографії, гідрології, економіки й екології. Тлумачення термінів і понять описано з урахуванням досягнень географічної науки. Подано їхнє походження і різні довідкові дані.

booo4

Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Рекреаційна географія» для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм». – К.: ВГЛ «Обрії», 2007. – 98 с.

У навчально-методичному комплексі розкриті мета, завдання тематичний план дисципліни, застосування активних методів навчання, структурно-логічних і картографічних моделей при підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації, викладено методичні рекомендації за темами навчальної дисципліни і при виконанні індивідуальних завдань, наведено питання до іспиту, джерела інформації.

b005

Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Туристсько-рекреаційні ресурси» для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм». – К.: ВГЛ «Обрії», 2007. – 108 с.

У навчально-методичному комплексі розкриті мета, завдання тематичний план дисципліни, застосування активних методів навчання, структурно-логічних і картографічних моделей при підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації, викладено методичні рекомендації за темами навчальної дисципліни і при виконанні індивідуальних завдань, наведено питання до іспиту, джерела інформації.

boo6

Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Географія туризму» для студентів спеціальності «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм». – К.: ВГЛ «Обрії», 2007. – 108 с.

У навчально-методичному комплексі розкриті мета, завдання тематичний план дисципліни, застосування активних методів навчання, структурно-логічних і картографічних моделей при підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації, викладено методичні рекомендації за темами навчальної дисципліни і при виконанні індивідуальних завдань, наведено питання до іспиту, джерела інформації.


Быстров С.А., Воронцова М.Г. Иллюстративный материал из книги "Туризм: макроэкономика и микроэкономика". – СПб.: «Издательский дом Герда», 2007. – 464 с.

завантажити page_white_acrobat

vii1

Винниченко І.І. Середовище турбізнесу: Навчальний посбіник. – К.: Академперіодика, 2006. – 220 с.
ISBN 966-360-054-3

У навчальному посібнику розглянуто основні характеристики складових туристського бізнесу, зокрема, транспортного забезпечення, індустрії розміщення туристів, харчування та розваг. Чільну увагу приділено питанням вибору підприємствами турбізнесу ефективної облікової політики.

vk1

Кіптенко В.К. Менеджмент туризму
kuskov1

Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география: Учебно-методический комплекс. МПСИ, Флинта.2005.- 496 с

Учебно-методический комплекс содержит программное изложение теоретических основ рекреационной географии, хрестоматийные выдержки и авторские методические разработки по данной учебной дисциплине. В пособии учитываются образовательные и содержательные особенности подготовки студентов по специальности 230500 «Социально-культурный сервис и Туризм», уделяется значительное внимание вопросам, связанным с проблематикой туризма. Предлагаемый вниманию читателя учебно-методический комплекс по рекреационной географии предназначен в первую очередь для студентов, обучающихся по специальности 230500 - Социально-культурный сервис и туризм. Он также может быть использован студентами, обучающимися по специальностям «Менеджмент туризма», «Туризм и гостиничное хозяйство», «География», «Социокультурная деятельность», «Экскурсионное дело», «Туризм».

завантажитиpage_white_acrobat

loo1

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) - 3-є вид., перероб. та доп. - К.: "Альтерпрес", 2005. - 436 с.: іл., картосхеми. ISBN 966-542-184-0

У даній книзі розглядаються теорія, методологія і методика дослідження геопросторових аспектів розвитку ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях. Основна увага приділена структурно-типологічним ознакам туристичного ринку, принципам його сегментації, умовам та чинникам формування і територіальної організації індустрії туризму як основи розвитку національного ринку туристичних послуг. Проблеми розвитку та територіальної організації національного ринку туристичних послуг України висвітлюються на тлі світогосподарських процесів, притаманних індустрії туризму на етапі глобалізації.

loo3

Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с. ISBN 966-542-363-0

Розглядаються питання методики розробки турів як специфічного продукту туристичного ринку. Дана методика включає передпроектний період або маркетингові дослілження ринку з метою визначення цільового сегменту та попиту на певний туристичпий продукт, власне розробку туру та його організаційне забезпечення – до проведення переговорного процесу та укладання угол, які забезпечують організацію туру. Виділені основні етапи розробки туру та запропоновані методи, найефективніші на кожному з виділених етапів. Розглянyті основні етапи ринкової політики з просування нового туристичного продукту на ринку туристичних послуг. Посібник містить значні додатки, до яких включені форми подачі документації щодо розробки та представлення туру, а також ормативно- правові документи, які регламентують здійснення туристичної діяльності в Україні i впливають на формування туристичного продукту та його просування на ринок.

loo4

Любіцева О.О. Туристичне країнознавство: країни лідери туризму. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2008. – 436 с.: іл.

Туристичне країнознавство розглядається як складова загального країнознавства, предметом дослідження якого є туристичний процес. Основна увага приділена характеристиці туристичних атракцій та розвитку туристичної діяльності в країнах, які склали «першу десятку» найбільш відвідуваних країн та країн, які мали найбільші прибутки від туризму у 2006 р. (за даними Всесвітньої туристичної організації). Представлені країни: Франція, Іспанія, США, Китай, Гонконг, Італія, Велика Британія, Мексика, Німеччина, Австрія, які є найбільш відвідуваними, та Туреччина, Австралія, як такі, що мали значні прибутки від туризму.

loo2

Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.: іл., картосхеми ISBN 966-542-244-8 (серія) ISBN 966-542-338-X

Розглядаються науково-методичні засади дослідження ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та активізації участі України в світовому туристичному процесі. Пропонується класична класифікація туристичних ресурсів та методика їх вивчення.

loo5

Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - 335 с. ISBN 978-966-439-037-5.

Видання має за мету надати базові відомості про особливості туризму як суспільного явища, об'єкта наукового дослідження, ефективної галузі економіки, про структуру туризму, особливості функціонування його складових i діяльності туристичного підприємства, специфіку ринку туристичних послуг i його розвитку на міжнародному рівні, маркетингу та менеджменту туризму, туристичну політику з державного регулювання туризму.

завантажитиpage_white_acrobat

Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Економічна та соціальна географія України. Районна частина.2008.

завантажитиpage_white_acrobat

nikolaenko1

 

Николаенко Д.В. Рекреационная география. Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС" (г. Москва)   2001, 288 с.

В учебном пособии обобщен и переосмыслен практический и теоретический опыт рекреационной географии России, проанализированы современные концепции специалистов СНГ и дальнего зарубежья. На основании богатого педагогического, научного и практического опыта автором разработан новый вариант учебного курса рекреационной географии. Систематически изложенный по основным вопросам рекреационной географии материал сопровождается моделями и схемами, списком рекомендуемой литературы, сведениями о системе "Интернет" и ее использовании для оперативного получения информации по вопросам рекреации.

завантажитиpage_white_acrobat

ybp3

Олійник Я.Б., Яценко Б.П., Бабарицька В.К. Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний ц е н т р „Київський університет”, 2004. – 145 с.
ISBN 966-594-452-5

Наведено результати досліджень з актуальних проблем геопросторової структуризації світового господарства в умовах глобалізації. Науковий доробок дає сучасне уявлення про глобалізаційні тенденції світосистеми, геопросторові територіальні системи.

gsg

У посібнику вперше в Україні на системній основі наведено найсу­часніші теоретичні, методичні та практичні відомості з географії світового господарства. Крім того, висвітлено сучасні ринкові механізми, економічні особливості та проблеми основних галузей світового господарства. Такі розділи, як “Основи індустріальної організації”, “Транспортно-логістичні системи світу”, “Економіка та географія інформації”, “Географія мобільного зв’язку світу”, “Соціальні товари та соціальні проблеми у світовому господарстві”, не мають аналогів у географічній та економічній літературі України. Теоретичний матеріал ілюструється численними та змістовними схемами, діаграмами, таблицями, картосхемами, підготовленими на основі новітніх статистичних даних. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання, рекомендована література. Для студентів географічних та економічних факультетів, а також студентів факультетів міжнародних відносин. Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, всім, кого цікавлять проблеми географії світового господарства та світової економіки.

завантажитиpage_white_acrobat

mizlog
Даний навчальний посібник є першим в Україні з напрямку «Міжнародна логістика», що зумовлює його актуальність. Посібник має практичну спрямованість, що видно з назв та змісту розділів, присвячених логістиці таких відомих ТНК США, як «Barilla» (Італія),  «Nokia» (Фінляндія),  «Geodis» (Франція), «Procter&Gamble», «Dell», «MacDonalds» (США). Наводяться приклади з участі України в логістичних проектах єврологістики та окремих ТНК. Матеріал посібника поділяється на дві частини по 15 розділів у кожній. Перша частина «Концептуально-поняттєві основи та аспекти міжнародної логістики» включає розділи з теоретичних основ логістики та концептуальних засад міжнародної логістики, а також її історичного, геопросторового, екологічного, геоінформаційного, фінансового, митного, гуманітарно-миротворчого, правового аспектів та логістичного та митно-логістичного аспектів міжнародного туризму. В другій частині «Світовий ринок логістичних послуг: регіональні та корпоративні особливості» розкрито особливості розвитку та регіональної структури цього ринку, напрямки розвитку логістики в найбільших інтеграційних утвореннях світу – ЄС та НАФТА, а також країнах Азії, досвід застосування міжнародної логістики найбільшими ТНК Європи та США.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також практичних працівників сфер логістики та міжнародного бізнесу, всіх, кого цікавлять проблеми міжнародної логістики в сучасному світі.

завантажитиpage_white_acrobat

psv1

Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів. – К.: „АртЕк”, 1999. – 504 с.: іл., картосхеми.
ISBN 966-505-006-0

Обгрунтовується необхідність дослідження розвитку релігій з позицій суспільної географії, показані місце та зв'язки нової соціально-географічної дисципліни в системі суспільно-географічних наук. На основі аналізу релігійно-географічного процесу розглядається георелігійна ситуація на глобальному, регіональному та національному рівнях. Дається ретроспективний аналіз історичного ходу релігійного процесу розвитку та поширення світових, локальних, місцевих та нових релігій. Висвітлюються особливості поширення та територіальної організації кожної релігії (конфесії), виділяються ієрархічно впорядковані територіальні інституції. Досліджується конфесійна геоситуація в Україні.

svi1

Стафійчук В.І. Рекреалогія.Рекреалогія. Навчальний посібник. – 2-е вид. – К.: Альтерпрес, 2008. – 264 с.: картосхеми 15. ISBN 966-542-353-3

В навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять науки, принципи і методика комплексної оцінки рекреаційного потенціалу території. Посібник містить інформацію про рекреаційні ресурси та умови України, в т.ч. у розрізі суспільно-географічних районів. У контексті медико-екологічних проблем розглядається система курортно-оздоровчих закладів України та їх можливості у відтворенні здоров'я. Подано матеріал про нозоареали основних захворювань та курорти окремих частин світу. Представлено проблеми рекреаційного природокористування і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України.

Яценко Б.П., Кіптенко В.К. Країнознавство: основи теорії

ybp1

Яценко Б.П. Структура господарства Японії (економіко-географічне дослідження господарства постіндустріальної країни) / НАН України. Ін-т сходознавства ім А. Кримського. – К., 2006. – 254 с.: карти. – Бібліогр.: с.245-251

В науковій роботі досліджені закономірності розвитку компонентної, організаційно-управлінської та територіальної структури господарства економічно-розвиненої країни під впливом інформаційно-технологічної революції. На прикладі Японії проаналізовано специфіку формування інтегральної структури господарства постіндустріальної країни з яскраво вираженою державно-корпоративною тенденцією. Висвітлено особливості діяльності основних міжгалузевих систем та територіальної структури господарства сучасної Японії.

ybp2

Яценко Б.П. Політична географія: навчальний посібник. – Київ: Вид. Інституту сходознавства НАНУ, 2005. – 134 с.

В учбовому посібнику викладені класичні теми курсу політичної географії. Розглянуто питання політично-географічних аспектів будови світосистеми та місце суверенної держави на політичній карті світу; питання теорії, кордонів, політико-географічного положення та геопросторової організації території держави; основні риси електоральної географії.

1

2016

Смирнов І.Г. Маркетинг у туризмі: Навч. посіб. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. - 251 с.

Розкрито специфіку маркетингу сталого туризму, системи та стратегії маркетингу в туризмі, особливості аналізу ринку споживачів у туризмі, вимірювання і прогнозування попиту в туризмі, життєвий цикл товару в туризмі, проблеми встановлення контактів з клієнтами та стимулювання збуту в туризмі, особливості рекламної діяльності в туризмі та цінової політики, специфіку виставкового маркетингу в туризмі, планування, фінансування та організації маркетингу в туризмі, організацію та проведення маркетингових досліджень, конкурентоспроможність у туризмі та новітні інноваційні напрямки маркетингу в туризмі, включаючи неймінг та брендинг. Особливістю посібника є підключення до розгляду деяких тем маркетингу логістичних аспектів сталого туризму, що, зокрема, стосується логістики виставкової діяльності в туризмі та логістичної організації туристичного простору на засадах сталого розвитку (на прикладі сакрального туризму). Посібник містить контрольні питання та завдання для самостійної роботи студентів з кожного розділу (теми), має додатки, у т.ч. робочу навчальну програму з тестами.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також практичних працівників туристичної галузі, всіх, кого цікавлять проблеми туризму і маркетингу.