English Russian Ukrainian
Баннер
Лісовський Сергій Антонович PDF Печать E-mail
Недоступен ни однин перевод.

Лісовський Сергій Антонович народився 17.08.1960 р. в с. Любарка Народицького району Житомирської області. У 1977 р. закінчив Народицьку СШ  № 1.

У 1982 р. закінчив природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. В період 1982 – 1987 рр. (з перервою в 1983-1984 рр. на службу в Радянській Армії) навчався в аспірантурі Відділення географії. Після закінчення аспірантури і дотепер працює у Відділенні,  а з 1991 р. – Інституті географії на посадах старшого інженера ( 1987-1988 рр.), молодшого наукового співробітника (1988 – 1990 рр.), наукового співробітника (1990 – 1993 рр.), старшого наукового співробітника (1993 – 1995 рр.), в.о. завідувача відділу (1995 – 2005 рр., з перервою на час навчання в докторантурі Інституту географії у 2000-2003 рр.), завідувача відділу природокористування та збалансованого розвитку (з 2005 р. і дотепер). В 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Природокористування в обласному промисловому комплексі (на прикладі Житомирської області)» за спеціальністю «економічна та соціальна географія». У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему «Економіко-географічні засади збалансованого розвитку України» за спеціальністю «економічна та соціальна географія». Предметом наукових  досліджень, що проводились С.А.Лісовським, є еколого-географічні засади раціонального природокористування, територіальні аспекти взаємодії суспільства з природою, суспільно-географічні аспекти забезпечення збалансованого розвитку, екологічні наслідки економічної інтеграції України до світової економіки.

Основні наукові здобутки. В 90-ті роки Лісовським С.А. розвинуто теоретичні положення про сутність природокористування як провідного процесу взаємодії суспільства і природи, розроблено теоретико-методичні підходи та методику економіко-географічного дослідження регіонального промислового природокористування із застосуванням територіально-компонентних балансів. Запропоновано сукупність показників для визначення промислового навантаження на природні компоненти та оцінювання раціональності промислового природокористування і можливостей подальшого розвитку промисловості. Ним досліджено питання раціоналізації природокористування в обласному промисловому комплексі, забезпечення комплексного використання природно-ресурсного потенціалу регіону.

В 1996-1998 рр. під науковим керівництвом С.А.Лісовського та за його безпосередньою участю в Інституті географії НАН України виконано дослідження, результатами яких стала розробка  економіко-географічних та екологічних засад раціоналізації землекористування в умовах реформування економіки України.

В 1999-2001 рр. Лісовським С.А. з економіко-географічних позицій проаналізовано сучасний стан і визначено можливості забезпечення екологічної безпеки держави; вперше розроблено методику дослідження стану екологічної безпеки в межах окремих регіонів та країни в цілому. Лісовським С.А. розвинуто систему показників, що характеризують окремі економіко-географічні аспекти  екологічної безпеки; запропоновано і апробовано  інтегральний показник її стану. Ним здійснено порівняльний аналіз і типізацію регіонів України у відповідності з характеристиками стану екологічної безпеки у межах їх територій. Отримані результати дали змогу оцінити сучасний стан екологічної безпеки держави, виявити основні внутрішні та зовнішні проблеми її забезпечення в країні та в межах окремих регіонів.

Новим напрямом для географії, що опрацьований С.А. Лісовським, є інтегрований підхід до розгляду проблем розвитку регіонів, що отримав назву сталого (збалансованого) розвитку. Визнаними є  такі його наукові результати: вперше в Україні  опрацьовано теоретико-методологічні основи та розроблено методику економіко-географічного дослідження проблем забезпечення збалансованого розвитку України; вперше в географічній науці обґрунтовано та реалізовано багаторівневу (від глобального до локального) систему комплексних досліджень проблем збалансованого розвитку. Запропоновано і апробовано інтегральний показник збалансованості розвитку. На основі застосування цього індексу здійснено порівняння рівнів збалансованості розвитку окремих країн та територій світу і України як складової світового співтовариства. Результати досліджень дали змогу встановити позиції, які посідає Україна у світі за економіко-географічними характеристиками рівня збалансованості розвитку, виявити і проаналізувати фактори, що зумовлюють сучасні проблеми переходу країни до збалансованого розвитку; досліджено еколого-економічні наслідки інтеграції економіки України до світового господарства та їх вплив на можливості забезпечення збалансованого розвитку регіонів, зокрема негативні  зміни в структурі українського ВВП, зумовлені переважно сировинною зовнішньоторговельною спеціалізацією України,  в експорті якої домінує продукція природоємних низькотехнологічних виробництв.

Науковий доробок автора використовувався Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (Наукова доповідь «Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні» / За. ред. Л.Г. Руденка – К.: Академперіодика, 2004, що отримала широке визнання в Україні). Результати досліджень Лісовського С.А. входили  до Національних доповідей про стан навколишнього природного середовища в Україні, використовуються в навчальному процесі у вищих навчальних закладах України, зокрема при викладанні  дисципліни «Регіональна політика сталого розвитку в Україні» на географічному факультеті Київського національного університету імені  Тараса Шевченка.

На всіх етапах своєї діяльності Лісовський С.А. виконував значну науково-організаційну роботу. Він є членом Президії Вченої Ради Українського географічного товариства, заступником Голови Національного комітету географів України, членом Експертної Ради ВАК України з географії, членом спеціалізованої ради Д 26.163.01 по захисту докторських дисертацій, членом редколегії Українського географічного журналу та часопису «Географія і сучасність». Лісовський С.А. бере участь у роботі та підготовці міжнародних конференцій та інших наукових форумів, а також у виконанні міждержавних  наукових проектів. Під керівництвом Лісовського С.А. підготовлено 2 кандидати географічних наук.

Лісовський С.А автор і співавтор 115 наукових публікацій. Серед них 7 монографій та 2 брошури. Його роботи надруковано українською, російською, англійською мовами.

Одноосібні монографії: «Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України», 2009 р., «Основи сталого (збалансованого) економічного, соціального, екологічного розвитку», 2007 р.

Лісовський С.А. є одним з авторів монографії, що видана англійською мовою Land-Use Changes and their environmental Impact in rural Areas in Europe.  – Paris – London: UNESCO, 1999.